En stiftelse är en typ av en juridisk person som varken har ägare eller medlemmar. Man brukar säga att stiftelsen äger sig själv. Stiftelsen förvaltar en egendom eller en ekonomisk förmögenhet som ska förvaltas under en lång tid. En stiftelse ska förvaltas av en förvaltare eller en styrelse. Stiftelseförordnad ska ha tecknat ner en så kallad stiftelseurkund där det står vad stiftelsen ska ägna sig åt, vem stiftelsen riktar sig till, hur förmögenheten ska förvaltas och så vidare. Det finns flera olika former av stiftelser: kollektivavtalsstiftelse, pensionsstiftelse, insamlingsstiftelse, familjestiftelse för att nämna några exempel. Vad de alla har gemensamt är att de står under tillsyn av en länsstyrelse som har en fullständig eller en begränsad tillsyn av stiftelsen . Vem som helst kan starta stiftelse, och det spelar ingen roll om det är en person eller flera personer som startar stiftelsen. För att göra detta så måste en del krav vara uppfyllda.Starta stiftelse

För att starta stiftelse måste det finnas en egendom: detta kan vara pengar, fastigheter eller aktier. Det måste också finnas ett gåvobrev, ett dokument såsom ett testamente eller någon annan handling som anger hur egendomen ska användas, hur styrelsen ska utses och vem eller vilka som får ta del av egendomen. En stiftelse måste också alltid ha ordet stiftelse i sitt namn. De flesta stiftelser måste registreras hos Länsstyrelsen såsom avkastningsstiftelser, insamlingsstiftelser och andra verksamhetsstiftelser. Detta därför att denna myndighet ser till att stiftelsen bildas på rätt sätt. Därefter är det också Länsstyrelsen som ser till att den drivs på rätt sätt, och slutligen avvecklar en stiftelse när det efterfrågas. Skatteverket är den myndighet som därefter kommer att skapa ett organisationsnummer åt stiftelsen. Stiftelser som inte ska registrera sig hos Länsstyrelsen är stiftelser som riktar sig till vissa familjer eller bestämda personer, vinst- och resultatandelsstiftelser och pensions- och personalstiftelser. Dessa registrerar sig direkt hos Skatteverket.

Den vanligaste formen av en stiftelse är en avkastningsstiftelse. Det är en stiftelse som uppfyller sitt ändamål genom att den avkastningen från tillgångarna delas ut. Det kan ske genom stipendier eller anslag till forskning och liknande. En av de mer ovanliga formerna av stiftelser är stiftelseägda företag. Ett sådant exempel är Mercuri Urval Sverige. Anledningen till att skapa en sådan stiftelse är att företagsgrundaren önskar bevara företaget så som det är även efter dennes död: alltså att det inte kan köpas upp, splittring av ägarmakt och styrning eller helt enkelt av skatteskäl när det kommer till ett generationsskifte i ett familjeföretag. I denna form är det vanligast att stiftelsen har en styrelse som sköter alla angelägenheter. Styrelsen är dock alltid bunden till att besluta utifrån vad som står i stiftelseurkunden (gåvobrevet eller testamentet). Ett annat sätt att sköta en stiftelse är via en så kallad anknuten förvaltning. Det kan då vara en bank, en kommun, en ideell förening och inte en styrelse då alltså.

  • I vilken företagsform drivs en stiftelse?

    Stiftelse är namnet på en av företagsformerna som finns i Sverige och är listat hos Skatteverket. Det är även Länsstyrelsen som tar fram riktlinjer hur en stiftelse ska kunna bildas, hur den ska drivas och hur den ska avvecklas. Skatteverket är den myndighet som kontrollerar att stiftelsen sköter skattebiten korrekt.

  • Krävs det några särskilda tillstånd?

    För de flesta formerna av stiftelser krävs det tillstånd från Länsstyrelsen. Med ett tillstånd hos Länsstyrelsen kommer därefter denna myndighet att skicka en förfrågan till Skatteverket om att skapa ett organisationsnummer för den nya stiftelsen som ska startas. Utöver detta krävs det inget särskilt tillstånd för att starta en stiftelse.