Starta Holdingbolag

Starta holdingbolagAtt starta ett holdingbolag innebär att starta ett företag som äger andra företag. Det kan också vara ett sätt att skydda kapital.

Om du driver ett eget företag kan din situation vara sådan att du bör starta holdingbolag. Även om begreppet holdingbolag främst förknippas med stora koncerner och finanshajar, kan det faktiskt vara en idé att beakta även för mer blygsamma företagare. Ett holdingbolag är i grund och botten ett företag som äger andra företag, genom att äga aktier eller andelar i dessa.

Ofta agerar holdingbolaget kontrollerande moderbolag för ett antal diversifierade dotterbolag. På svenska kallas fenomenet ofta förvaltningsbolag och bör inte blandas samman med ett så kallat investmentbolag. Ett sådant har till huvudsaklig uppgift att investera sitt kapital i andra företag med syfte att generera vinster till sina ägare. Holdingbolaget, å andra sidan, har en mer rent förvaltningsmässig funktion. Ofta fyller upplägget med ett holdingbolag syften för skatteplanering, som kan vara fördelaktig även för mindre företag. Till exempel kan du via holdingbolag se till att kunna ta ut mer aktieutdelning beskattad i inkomstslaget kapital än i tjänst. Ett holdingbolag kan dock också kombinera sin ägaruppgift med helt andra affärsmässiga verksamheter. Företagsnamnet innehåller ofta ordet Holding, men det är inget krav.

Utdelning i ett holdingbolag

Om du har ett så kallat fåmansföretag kan det alltså vara bra att starta holdingbolag för att kunna plocka ut större belopp i aktieutdelning utan att behöva beskatta dem i inkomstslaget tjänst. Aktieutdelningar från småföretag (fåmansföretag) är föremål för en beloppsgräns (år 2016 var den ca 160 000 kronor) över vilken alla utdelningar måste beskattas som inkomst av tjänst. Det betyder alltså att den summa du kan ta ut som kapitalvinst i praktiken halveras om du äger bolaget tillsammans med en annan person (ni delar ju på utdelningen). Genom att ni placerar era respektive aktieinnehav i var sitt holdingbolag förändras denna dynamik till er fördel. Det vinstgenererande företaget delar ut sin vinst till holdingbolagen istället för till er som fysiska personer. Respektive holdingbolag omfattas sedan av den nämnda beloppsgränsen. Från era holdingbolag kan ni alltså plocka ut 160 000 kronor var med beskattning som kapitalvinst, istället för att dela på samma belopp direkt från det gemensamma bolaget.

 • Vilken företagsform ska jag välja för ett holdingbolag?

  Rent formellt finns det flera möjligheter vad gäller bolagsform när du startar ett holdingbolag. Såväl aktiebolag som kommanditbolag, ekonomisk förening och stiftelser kan användas. Egentligen kan holdingbolagets syfte uppfyllas via samtliga företagsformer, inklusive fysiska personer. Om du vill dra nytta av vissa koncernbaserade skattefördelar kan dock ett aktiebolag vara att föredra. Ett sådant begränsar dessutom ditt personliga ekonomiska ansvar för eventuella förluster och skulder inom verksamheten.

 • Krävs det några särskilda tillstånd?

  Huruvida du måste beviljas ett tillstånd för att starta ditt holdingbolag beror på hur du kommer att använda det. Om verksamheten kommer att likna ett investmentföretag – det vill säga att du kommer att köpa och sälja värdepapper på kommersiella grund- krävs tillstånd från Finansinspektionen. Om det rör sig om ett rent förvaltningsföretag krävs dock inga särskilda tillstånd.

Riskspridning med holdingbolag

Ett holdingbolag kan alltså förändra en ganska komplicerad och betungande skattedynamik till din och dina kompanjoners fördel. Ett annat bra skäl till att konstruera en koncern med ett holdingbolag är spridningen av risker. Om du har en framgångsrik bolag och funderar på att exempelvis utöka verksamheten eller testa nya marknader medför detta ibland en betydande risk. Om den nya satsningen inte håller, kan den dra ner ekonomin även för den vinstgivande verksamheten och i värsta fall orsaka en konkurs. Genom att starta upp ett systerbolag för att driva den nya verksamheten håller du den ekonomiska risken avskild från din etablerade verksamhet. För detta syfte kan ett holdingbolag vara till stor hjälp. Inom en koncern finns det vissa möjligheter att skicka ekonomiska bidrag och låna ut pengar mellan de olika bolagen. Dessutom kan ibland överskott kvittas mot förluster i de olika delarna av koncernen. Med hjälp av en kompetent revisor kan du snabbt få kolla på alla de fördelar som ett holdingbolag erbjuder dig.

Vad behövs för att starta ett holdingbolag?

För att starta ett holdingbolag krävs ett startkapital på 50 000 kronor, som bildar aktiekapital i det nystartade bolaget. Om du redan driver ett eller flera företag kan pengarna inte tas från något av dessa – pengarna måste vara privata och beskattade.

Nästa steg blir att se till att holdingbolaget äger andra företag. Detta kan ske genom att du startar ett nytt företag, som blir dotterbolag till holdingbolaget. Om du redan driver företag kan du också sälja dem till holdingbolaget. Tänk på att försäljningen ska uppfylla alla formella krav, exempelvis med avseende på pappersarbetet.

Fem skäl till att starta holdingbolag

Glödlampor på radDet kan finnas många skäl till att starta ett holdingbolag. Fem av dem är de följande:

 1. Skydda vinster från tidigare år
  Vinster som skapas i dotterbolaget kan delas ut, och på detta sätt skyddas från den risk som hade varit förknippad med att ha kapitalet kvar i det rörelsedrivande företaget. Det är endast det fria egna kapitalet i dotterbolaget som kan delas ut, och utdelningen får inte äventyra dotterbolagets resultat eller ställning. Så länge som det finns en fordran gällande utdelningen kvarstår risken. Därför är det viktigt att det finns likviditet i dotterbolaget, så att utdelningen kan regleras likvidmässigt.
 2. Minska skatten vid försäljningen av företag
  Många ser över ägandet när de står i begrepp att sälja ett företag. Anledningen till detta är att om ett företag som ägs av fysiska personer säljs kommer skatten att bli hög för den del av köpeskillingen som överstiger möjligheten till utdelning som beskattas som inkomst av kapital.
  Genom att istället låta ett holdingbolag äga aktierna blir försäljningen skattefri under vissa förutsättningar.
 3. Resultatutjämning mellan bolag i samma koncern
  Verksamhet som drivs i olika aktiebolag kan inte lämna koncernbidrag till varandra om de inte ingår i samma koncern, där de ägs av samma holdingbolag. Genom att starta ett holdingbolag och därmed bilda en koncern går det att resultatutjämna mellan företag. Om ett företag går med vinst och ett annat med förlust kan kapital överföras mellan dem, för att jämna ut resultatet och minska skatten.
 4. Låna pengar mellan bolag
  Ett aktiebolag kan inte låna ut pengar till sin ägare. Det är däremot tillåtet att under vissa förutsättningar låna pengar mellan bolag i samma koncern, alltså dotterbolag som ägs av samma holdingbolag.
 5. Tillskott till pensionssparandet
  Ett holdingbolag kan användas som ett komplement till annat pensionssparande, eftersom det går att spara pengar i bolaget. Överskott och eventuell vinst vid försäljning av dotterbolag samlas i holdingbolaget. Dessa medel kan utgöra ett komplement till pensionsförsäkring och andra besparingar när det är dags att gå i pension.