Starta holdingbolagOm du driver ett eget företag kan din situation vara sådan att du bör starta holdingbolag. Även om begreppet holdingbolag främst förknippas med stora koncerner och finanshajar, kan det faktiskt vara en idé att beakta även för mer blygsamma företagare. Ett holdingbolag är i grund och botten ett företag som äger andra företag. Ofta agerar holdingbolaget kontrollerande moderbolag för ett antal diversifierade dotterbolag. På svenska kallas fenomenet ofta förvaltningsbolag och bör inte blandas samman med ett så kallat investmentbolag. Ett sådant har till huvudsaklig uppgift att investera sitt kapital i andra företag med syfte att generera vinster till sina ägare. Holdingbolaget, å andra sidan, har en mer rent förvaltningsmässig funktion. Ofta fyller upplägget med ett holdingbolag syften för skatteplanering, som kan vara fördelaktig även för mindre företag. Till exempel kan du via holdingbolag se till att kunna ta ut mer aktieutdelning beskattad i inkomstslaget kapital snarare än tjänst. Ett holdingbolag kan dock kombinera sin ägaruppgift med helt andra affärsmässiga verksamheter.

Om du har ett så kallat fåmansföretag kan det alltså vara bra att starta holdingbolag för att kunna plocka ut större belopp i aktieutdelning utan att behöva beskatta dem i inkomstslaget tjänst. Aktieutdelningar från småföretag (fåmansföretag) är föremål för en beloppsgräns (år 2016 var den ca 160 000 kronor) över vilken alla utdelningar måste beskattas som inkomst av tjänst. Det betyder alltså att den summa du kan ta ut som kapitalvinst i praktiken halveras om du äger bolaget tillsammans med en annan person (ni delar ju på utdelningen). Genom att ni placerar era respektive aktieinnehav i vars ett holdingbolag förändras denna dynamik till er fördel. Det vinstgenererande företaget delar ut sin vinst till holdingbolagen istället för till er som fysiska personer. Respektive holdingbolag omfattas sedan av den nämnda beloppsgränsen. Från era holdingbolag kan ni alltså plocka ut 160 000 kronor var med beskattning som kapitalvinst, istället för att dela på samma belopp direkt från det gemensamma bolaget.

Ett holdingbolag kan alltså förändra en ganska komplicerad och betungande skattedynamik till din och dina kompanjoners fördel. Ett annat bra skäl till att konstruera en koncern med ett holdingbolag är spridningen av risker. Om du har en framgångsrik bolag och funderar på att exempelvis utöka verksamheten eller testa nya marknader medför detta ibland en betydande risk. Om den nya satsningen inte håller, kan den dra ner ekonomin även för den vinstgivande verksamheten och i värsta fall orsaka en konkurs. Genom att starta upp ett systerbolag för att driva den nya verksamheten håller du den ekonomiska risken avskild från din etablerade verksamhet. För detta syfte kan ett holdingbolag vara till stor hjälp. Inom en koncern vissa det sedan vissa möjligheter att skicka ekonomiska bidrag och låna ut pengar mellan de olika bolagen. Dessutom kan ibland överskott kvittas mot förluster i de olika delarna av koncernen. Med hjälp av en kompetent revisor kan du snabbt få kolla på alla de fördelar som ett holdingbolag erbjuder dig.

  • Vilken företagsform ska jag välja för ett holdingbolag?

    Rent formellt finns det flera möjligheter vad gäller bolagsform när du startar ett holdingbolag. Såväl aktiebolag som kommanditbolag, ekonomisk förening och stiftelser kan användas. Egentligen kan holdingbolagets syfte uppfyllas via samtliga företagsformer, inklusive fysiska personer. Om du vill dra nytta av vissa koncernbaserade skattefördelar kan dock ett aktiebolag vara att föredra. Ett sådant begränsar dessutom ditt personliga ekonomiska ansvar för eventuella förluster och skulder inom verksamheten.

  • Krävs det några särskilda tillstånd?

    Huruvida du måste beviljas ett tillstånd för att starta ditt holdingbolag beror på hur du kommer att använda det. Om verksamheten kommer att likna ett investmentföretag – det vill säga att du kommer att köpa och sälja värdepapper på kommersiella grund- krävs tillstånd från Finansinspektionen. Om det rör sig om ett rent förvaltningsföretag krävs dock inga särskilda tillstånd.