Starta Ekonomisk Förening

Om du funderar på att starta ekonomisk förening så kommer vi att gå igenom det viktigaste som du behöver veta om denna bolagsform. Det är en av de fyra vanligaste bolagsformerna i Sverige – kanske är den mest kända formen av ekonomiska föreningen ”bostadsrättsföreningen”. För att starta en ekonomisk förening behöver det vara minst tre personer som går samman. Dessa tre personer ska sedan driva denna ekonomiska förening tillsammans och målet ska alltid vara att främja medlemmarnas ekonomiska intresse. Det kan vara för att få ett bättre pris, sänkta kostnader, eller annat som ska främja det ekonomiska intresset bland medlemmarna. En ekonomisk förening ska också verka för ett öppet medlemskap, alltså att vem som helst ska kunna bli medlem. Så länge som medlemmarna uppfyller kraven som den ekonomiska föreningen har satt upp ska man kunna gå med. En medlem ska därefter betala minst en krona eller göra en arbetsinsats för att bli en medlem.Starta ekonomisk förening

För att starta ekonomisk förening så måste man även uppfylla kravet om att upprätta stadgar. Dessa stadgar ska vara tydliga för att bidra till det öppna medlemskapet. Eftersom medlemmar måste delta i den ekonomiska verksamheten på något sätt (genom att köpa tjänster, varor, vara leverantörer, jobba, ta uppdrag etc) ska detta klart och tydligt framgå i stadgarna. Dessa grundläggande regler bestäms vid föreningsstämman. I stadgarna ska det även framgå föreningens namn, ändamål, verksamhet, regler kring föreningsstämman, när den ska hållas och vilka ärenden som ska tas upp på stämman. Varje år ska det hållas en föreningsstämma och varje medlem har rätt till en röst och att alla medlemmars röst är av lika värde (om det inte finns undantag i stadgarna). På stämman utser medlemmarna även en styrelse som ska bestå av minst tre personer som ska representera föreningen utåt sett och som ansvarar för den löpande verksamheten. Utöver detta behövs även en revisor utses.

En ekonomisk förening kan även kombineras med andra företagsformer. Till exempel kan då en ekonomisk förening starta ett dotterbolag såsom ett aktiebolag där en avgränsad verksamhet startas. Detta kan vara passande då det är en verksamhet som inte direkt passar att drivas i den ekonomiska föreningen. Detta dotterbolag kommer då att ha en egen styrelse, personal och redovisning. Om en ekonomisk förening går med vinst så ska detta fördelas jämnt mellan medlemmarna men det kan också gå tillbaka till föreningen om det står så i stadgarna. Medlemmarna kan rösta om var vinsten ska fördelas (alltså mellan medlemmarna eller om föreningen ska behålla vinsten) under föreningsstämman. Om en medlem arbetar i en ekonomisk förening och blir sjuk så ska föreningen betala sjuklön de första 14 dagarna. En liknande form av ekonomisk förening är ett kooperativ. Det är dock inte en egen företagsform i sig utan istället är det ett sätt att driva företag på.

  • I vilken företagtagsform drivs en ekonomisk förening?

    Företagsformen kallas helt enkelt ”ekonomisk förening” och är en av de olika företagsformerna i Sverige. Medlemmarna är dock aldrig personligt ansvariga för den ekonomiska föreningens skulder eller förpliktelser. Den enda ekonomiska risken som medlemmar gör är den insatsen som de går in med för att bli medlem i en ekonomisk förening.

  • Krävs det några särskilda tillstånd?

    Det krävs inga särskilda tillstånd för att ansöka om att starta en ekonomisk förening om det inte handlar om en särskild verksamhet. Det kan dock förekomma att Bolagsverket kan ibland behöva ge ett särskilt tillstånd för att upprätta en ekonomisk förening. Finansinspektionen ger tillstånd för utbetalning om en ekonomisk förening ska bedriva bank- eller finansieringsrörelse.