Starta Dotterbolag

Är du en företagare som vill utvidga din verksamhet? Då kanske du funderar på att starta dotterbolag. Ofta det mer fördelaktigt att bilda ett sådant istället för ett separat nytt aktiebolag. Innan vi avhandlar dessa fördelar så måste vi dock klargöra vad som kännetecknar den här bolagstypen.

Dotterbolag ingår i en koncern med två eller flera företag. Ett av företagen är ett så kallat moderbolag; de övriga är dotterbolag. Det som utmärker den här strukturen är att moderbolaget har ett bestämmande inflytande över dotterbolaget. Vanligen sker detta genom att moderbolaget kontrollerar mer än 50% av rösterna i det underordnade bolaget. Inflytandet kan även ske genom underliggande avtal eller andra förhållanden som innebär att moderbolaget självständigt utövar bestämmande inflytande över dotterbolaget. När ett bolag till en väsentlig del ägs av ett annat bolag utan att detta har ett bestämmande inflytande kallas istället för intresseföretag. Det är vanligt att dotterbolag är helägda av moderbolaget och koncernförhållandena är lätta att fastslå.

Äganderätten i en moder- och dotterbolagsrelation kan komma till uttryck på flera olika sätt. Den kan vara förenad med rätten att utse och avsätta mer än 50 procent av ledamöterna i dotterbolagets ledningsorgan eller styrelse. Ett dotterbolag behöver inte automatiskt vara ett aktiebolag. Den här bolagstypen kan även vara ett handelsbolag, kommanditbolag, en ekonomisk förening eller någon utländsk motsvarighet till dessa. Dotterbolagen kan vara verksamma i utlandet med moderbolaget måste vara svenskt för att det ska ses som en svensk koncern.

Det finns flera fördelar med att välja att bilda ett dotterbolag istället för ett nytt fristående företag. Du kan starta dotterbolag även om dettas verksamhet ligger långt ifrån den som moderbolaget bedriver. Observera att i dessa fall kan bolagsordningen behöva skrivas om. En klar fördel är att moderbolagets aktiekapital får föras över i dotterbolaget. En annan förmån är att eventuella vinster kan täcka upp förluster i det andra bolaget i koncernen.

Att starta och driva dotterbolaget

Starta dotterbolagBehovet av att starta ett dotterbolag kan uppstå när ett befintligt företag vill ge sig in på en helt ny marknad, exempelvis genom att sälja en ny typ av produkter. Ett handlingsalternativ i denna situation är att starta ett helt nytt bolag, en annan är att starta ett dotterbolag till det befintliga företaget. Att starta ett nytt bolag blir också ett sätt att minska risken för det ursprungliga företaget.

Precis som när du startade moderbolaget kan du använda verksamt.se för att starta dotterbolaget. Du kan då ange att moderbolaget äger majoriteten av aktierna i det nystartade bolaget.

Om du väljer att skapa en koncern, där ditt befintliga företag är moderbolag till det nybildade dotterbolaget, kan du bilda dotterbolaget som ett aktiebolag utan att du behöver lägga in ytterligare ett aktiekapital. Kapital kan också överföras mellan företag i koncernen. Sådana s.k. koncernbidrag är skattebefriade. Vinster i ett bolag i koncernen kan på detta sätt flyttas över för att täcka förluster i ett annat bolag. För att detta ska vara möjligt krävs att moderbolaget äger 90 % eller mer av dotterbolaget, vilket också är fallet i de allra flesta koncerner.

Räkenskaperna för varje dotterbolag ska skötas separat, men varje år ska en resultaträkning och en balansräkning skapas för hela koncernen.

Hur blir det med skatten för ett dotterbolag?

Varje bolag beskattas oavsett om det är del i en koncern eller inte. Det finns regler som har utformats för de transaktioner som sker mellan bolag inom en och samma koncern. Det är endast moderföretagets som måste upprätta en koncernredovisning. För att förtydliga hur dotterbolag kan vara mer fördelaktigt än ett nytt företag kan vi ge ett praktiskt exempel på vad som sker om bolaget går med förlust under det första året. I det här fallet kan ett dotterbolag kvitta förlusten mot vinsten i moderföretaget och sänka koncernens skatt, detta är av naturliga skäl helt omöjligt för ett fristående bolag. Ett dotterbolag kan ägas av ett så kallat holdingbolag vars kommersiella syfte går ut på att ha ett långvarigt intresse i ett eller flera juridiskt oberoende dotterbolag. Holdingbolag startas i en mängd olika branscher, den här företagsformen har dock visat sig vara extra vanlig inom konsultverksamhetsbranschen.

Vad händer med dotterbolaget om moderbolaget går i konkurs?

Rättsligt sett är moder- och dotterbolaget skilda juridiska personer. Om moderbolaget går i konkurs kommer aktierna i dotterbolaget (minst 51 %) att ingå i konkursboet och säljas till högstbjudande. Dotterbolagets nya ägare kan välja att driva företaget på ett annat sätt, men detta utgör ingen skillnad mot om moderbolaget hade sålt aktierna.

Om moderbolaget och dotterbolaget har utgjort en koncern upphör detta förhållande när moderbolaget går i konkurs. Koncernen kan dock fortsätta om ett nytt moderbolag tar över.

Detta är det juridiska perspektivet. Om moder- och dotterbolagen har varit tätt sammankopplade affärsmässigt sett är det kanske inte möjligt för dotterbolaget att fortsätta sin verksamhet.

Moderbolag och dotterbolag
Moderbolag och dotterbolag är skilda juridiska personer