Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är en typ av ett handelsbolag. Den här bolagsformen är inte en av de vanligaste vi har i Sverige, men de förekommer. Något som präglar just kommanditbolaget är det faktum att samtliga delägare kan välja att begränsa sitt personliga ansvar för företagets eventuella skulder.

För att starta kommanditbolag krävs två eller fler bolagsmän, alltså delägare. Dessa kan sedan välja att begränsa sitt ekonomiska ansvar endast till vad de har satsat i företaget. De som väljer att begränsa sitt ekonomiska ansvar i företaget kallas lämpligt nog för kommanditdelägare. Om kommanditdelägare innefattas i ett handelsbolag så har dessa normalt sett inga rättigheter att bestämma något i hur bolaget ska styras.

Särskiljande drag hos kommanditbolag

KommanditbolagI ett kommanditbolag så får man alltså avsäga sig ett visst ekonomiskt ansvar, men minst en delägare måste ha ett obegränsat ansvar. Personen med obegränsat ekonomiskt ansvar kallas för komplementär och bär alltså det fulla ansvaret för bolagets alla skulder tillsammans med övriga förpliktelser. Det finns minst en komplementär i ett kommanditbolag, och minst en kommanditdelägare. Dock får inte stiftelser eller några typer av föreningar fungera som komplementär.

Kommanditbolaget är en bra lösning när man vill starta ett företag som ska bli en egen juridisk person, och därmed inte riskera sina personliga tillgångar i företaget. Företagaren står då lämpligen som ansvarig bolagsman och den som är beredd att satsa pengar i företaget blir tyst bolagsman. Varje bolagsman ska betala egenavgifter på sin andel av företagets vinst.

En fördel med just kommanditbolag är att det inte ställs några krav på ett eventuellt startkapital. Det behöver alltså inte kosta speciellt mycket pengar att starta ett kommanditbolag. Hur mycket var och en av delägarna sedan väljer att satsa i företaget är upp till var och en av dessa. Man bör föra en noggrann bokföring över hur mycket var och en av delägarna har satsat i företaget.

Att starta kommanditbolag

Ett kommanditbolag är en typ av handelsbolag och företaget fungerar som en juridisk person när det kommer till tvister, avtal, skulder och liknande. I Sverige förekommer kommanditbolag inom associationsrätten och det finns motsvarande bolagsformer i flera andra länder.

För att starta kommanditbolag så ska ett bolagsavtal upprättas mellan samtliga delägare, oavsett ekonomiskt ansvar. Detta avtal bör vara skriftligt, så att alla berörda parter kan få varsin kopia av dokumentet. Det är dock inget krav, utan ur lagens synvinkel kan avtalet lika gärna vara muntligt. I bolagsavtalet ska uppgifter anges om bland annat följande:

 • bolagsmännens namn samt hur stort ekonomiskt ansvar var och en av dessa ska ha,
 • bolagets namn,
 • vilken kommun man ska vara verksam i,
 • uppgifter om räkenskapsår.

Det är också klokt att upprätta ett avtal som anger hur vinster eller förluster ska fördelas mellan delägarna. Varken detta avtal, eller avtalet om att starta ett kommanditbolag, är offentligt. Inget av dokumenten behöver heller skickas in för registrering. Bolaget ska däremot registreras hos Bolagsverket, vilket kan göras på sajten verksamt.se, eller med myndighetens blankett 902. Den som vill registrera ett kommanditbolag får inte vara försatt i konkurs, vara belagd med näringsförbud eller ha förvaltare enligt Föräldrabalken.

När företaget registreras får företagsnamnet också ett skydd, men bara i det län där bolaget ska vara verksamt. Genom så kallad skyddsregistrering går det att skydda bolagets namn i flera län. Detta görs mot en avgift, och ska göras för varje län där ni vill skydda företagsnamnet.

När man ska representera sitt kommanditbolag i till exempel fakturor och liknande handlingar så måste antingen själva ordet kommanditbolag eller förkortningen ”KB” vara väl synlig. Vad gäller beskattning och övriga avgifter som ska betalas så är det samma krav som ställs på kommanditbolaget som på ett handelsbolag. I praktiken är det alltså inte några större skillnader mellan dessa två bolagsformer, den största skillnaden ligger i den ekonomiska ansvarsbiten delägarna emellan.

Byte av komplementär i kommanditbolag

Om en person tar över rollen som komplementär i ett kommanditbolag så tar denne per automatik även över de eventuella skulder företaget har. Om det rör sig om ett större kommanditbolag som enbart består av fysiska personer så ställs det ett krav på att en auktoriserad revisor måste användas. Dennes roll är att granska samtliga räkenskaper bolaget för samt att granska tillgångar, uträkningar och bokföring. Mindre kommanditbolag har inte samma krav på att ta hjälp av en revisor, men det kan trots allt vara klokt att årligen be en revisor granska företagets uppgifter. Många väljer att göra detta inför den årliga revision som ska skickas in till myndigheter.

 • När är kommanditbolag lämplig bolagsform?

  Ett kommanditbolag är en lämplig bolagsform om man vill företrädas av en juridisk person utan att behöva starta ett aktiebolag eller en enskild firma. I dessa fall är det även lämpligt att det är företagaren själv som blir ansvarig bolagsman.

 • Hur registrerar man kommanditbolag?

  Man börjar med att registrera det nya kommanditbolaget hos Bolagsverket. Man lämnar då uppgifter om namnförslag, vilka som är delägare i företaget, vilken verksamhetsgren företaget kommer att vara verksam i samt vilka firmatecknarna är. Allt detta går att sköta via e-tjänster.

 • Vad kostar det att registrera ett kommanditbolag?

  Att registrera ett kommanditbolag på internet medför en kostnad om 900 kr. Om man väljer att registrera via en pappersblankett blir kostnaden istället 1200 kr. I avgiften ingår kostnad för registreringen och handläggning samt ett namnskydd inom det län verksamheten ska bedrivas.

 • Vad krävs för att få registrera kommanditbolag?

  Alla som är 18 år fyllda, inte har varit försatta i konkurs, har näringsförbud eller har en förvaltare enligt föräldrabalken får starta ett kommanditbolag. Det finns dock undantag i åldersfrågan. Om man är 16 år fyllda och har ett godkännande från en målsman får man också starta den här bolagsformen.

 • Hur deklarerar man i kommanditbolag?

  Var och en av delägarna i ett handelsbolag ska deklarera sin preliminära skatt på sitt egna skattekonto. På grund av den speciella situationen av den ekonomiska uppdelningen som råder så beskattas delägarna inte på den totala vinsten, utan på vinsten av den egna insatsen.

Delägare i kommanditbolag

Sammanfattning

 • Kommanditbolag är en bolagsform med två typer av delägare: kommanditdelägare och komplementär. Det måste finnas minst en komplementär.
 • Kommanditbolaget är en egen juridisk person.
 • Kommanditdelägarna begränsar sitt ekonomiska ansvar till sin insats i företaget, medan komplementären har obegränsat ekonomiskt ansvar.
 • En fördel med att starta ett kommanditbolag är att det inte kräver något större startkapital.