Kommanditbolag

Styrelsens skyldigheter

Alla aktiebolag ska enligt aktiebolagslagen ha en styrelse. För privata aktiebolag ska styrelsen bestå av minst en ledamot och en suppleant. Ett publikt aktiebolag måste ha minst tre ledamöter i styrelsen. Om det finns mer än en ledamot i styrelsen måste det finnas en arbetsordning, som fastställer hur styrelsearbetet ska gå till, och hur det…

Suppleanter

Suppleantens roll i bolagsstyrelsen

Suppleantens roll i ett aktiebolags styrelse är ofta styvmoderligt behandlad, och det är nog mer än en som startat bolag och frågat sig vad det över huvud taget är för vits med att ha en suppleant i styrelse. Faktum är dock att suppleanten har en mycket viktig roll. Eftersom hen ska kunna ta över när…

Utöka styrelsen i aktiebolaget

Styrelsen i ett aktiebolag har framför allt två funktioner: styrning och kontroll. Det är styrelsen som definierar bolagets vision, mål, strategi med mera. Styrelsen har även till uppgift att utvärdera och kontrollera verksamheten i bolaget. I ett aktiebolag räcker det med en ordinarie ledamot och en suppleant i styrelsen, och den ordinarie ledamoten är för…