Digitalisera istället för att digitisera

Det talas mycket om digitalisering i dessa dagar. Därför skulle man kunna anta att alla vet vad det innebär. Så är dock inte fallet. Det finns dels en oklarhet kring vad som räknas till digitalisering, och också många som tror att digitalisering är samma sak som digitisering. En tredjedel av alla småföretag i Sverige upplever…

Ägarskifte

Att tänka på vid ägarbyte

Inom några år kommer ungefär 100 000 svenska företag att stå inför ett ägarbyte. Om du är ägare till ett av dessa företag är det viktigt att du förbereder dig, så att affären går så smidigt som möjligt. Du kanske tror att ett ägarskifte framför allt handlar om regler och formalia. Men minst lika viktigt…

Att göra sig av med en styrelseordförande

Ett företag i kris är inte ett lönsamt företag, och riskerar att gå under helt. Därför är det viktigt att undvika att kriser uppstår. I många fall beror kriser på olämpliga företagsledare. Det är inte ovanligt att en vd eller styrelseordförande blir maktfullkomlig, eller sätter den egna personen framför verksamhetens bästa. Företag som drivs av…

Styrelsesekreterare

Styrelsesekreterarens roll

I princip alla börsnoterade aktiebolag har en styrelsesekreterare, även om det inte finns något lagkrav på detta. I många länder, däribland Sverige, finns ingen definition av styrelsesekreterarens roll. Därför är det framför allt historisk praxis och delade erfarenheter som har format styrelsesekreterarens roll. Sekreterarens roll är att föra protokoll vid styrelsens möte, men hen kan…

Konsult

Hur mycket ska du ta betalt?

Om du driver eget företag, oavsett bolagsform, är frågan om hur mycket du ska ta betalt för ditt arbete inte helt lätt att besvara. Förutom lön och kostnader som är kopplade till lönen ska intäkterna också täcka de utgifter som är förknippade med att driva ett företag, som hyra, internetuppkoppling, telefon m.m. Det är heller…

Delning av företag

Att dela upp ett bolag

När ett aktiebolag delas kan det ske genom att ett företag upplöses utan likvidation, och dess tillgångar och skulder tas över av två eller fler andra bolag. Partiell fission eller avknoppning innebär att en del av tillgångarna och skulderna övertas, utan att det överlåtande bolaget upplöses. Vi har i ett tidigare inlägg skrivit om hur…

Fusion

Att slå ihop bolag

Att slå ihop företag, eller att dela upp dem, är något som händer relativt ofta i Sverige. Det är dock många som inte vet hur dessa processer går till, eller vilka regler som omgärdar dem. I denna artikel går vi igenom hur en sammanslagning av bolag, s.k. fusion, genomförs och vad som är viktigt att…

Sveriges mest innovativa företag

Nyligen presenterades Svenskt innovationsindex för 2018. Vilket företag hamnade i topp? Och hur kan du göra för att ditt företag ska hamna på listan? Svenskt innovationsindex är en ganska ny företeelse, som har utvecklats på Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet, i samarbete med Norges handelshögskola (NHH) och Fordham University i New York. Indexet…

Styrelse i tillväxtbolag

7 steg för att skapa en styrelse i tillväxtbolag

Styrelsen är viktig för att göra ett bolag framgångsrikt. Men den styrelse som är rätt för ett företag kan vara fel för ett annat. Detta gäller bl.a. tillväxtföretag kontra företag där tillgångar framför allt ska förvaltas. Styrningen av ett svenskt aktiebolag vilar på tre ben: ägaren, vd:n och styrelsen. Dessas roller är klart definierade, vilket…

Styrelse

Fakturera styrelsearvode via bolag – snart tillåtet igen?

Under åtta år, från 2009 till 2017, var det möjligt för ledamöter i bolagsstyrelser att fakturera för sitt arbete via eget bolag. Högsta förvaltningsdomstolen stoppade dock detta, genom en dom, och hävdade att arvodet skulle beskattas som lön. Nu kan dock detta komma att förändras, igen. Bolagsskatten i Sverige är i dagsläget 22 procent, men…