Aktiebolag

Ett aktiebolag är en bolagsform som är vanlig i Sverige, främst bland de företag som har en större omsättning. Det som utmärker aktiebolag är att ägarna inte är personligt ansvariga för företagets förbindelser, och att antalet delägare är obegränsat. Det här är en företagstyp som finns i de flesta länder, även om reglerna varierar från ett land till ett annat.

Att starta aktiebolag är inte något man gör lättvindigt, eftersom att det krävs ett startkapital på minst 50.000 kr. Det här så kallade aktiekapitalet motsvaras av ett visst antal aktier, vilka firmatecknaren eller firmatecknarna äger som ett bevis för ägarskapet av företaget. Aktiekapitalet kan också bestå av en egendom som kan vara till nytta för företaget, vilket isåfall kallas för apportegendom. Den här egendomen måste dock redovisas av en kvalificerad revisor för att vara giltig som apportegendom.

VD, styrelse och revisor

Aktiebolag

Ett aktiebolag kan drivas av en ensam ägare eller av flera delägare. Bolaget har alltid en styrelse och ibland även en verkställande direktör (VD). VD:n väljs i så fall av företagets styrelse. Den eller de personer som har valt att starta aktiebolag har inget personligt ansvar över det som rör företaget, och vid en eventuell tvist så fungerar själva företaget som en juridisk person. Man behöver exempelvis alltså inte betala företagets skulder ur egen ficka om det vill sig illa. Den styrelse som leder bolaget kan bestå av en eller två ledamöter. Då behövs minst en suppleant. När styrelsen utses är det klokt att välja personer som har god erfarenhet inom området. Även aktiebolag som drivs av en ensam person måste ha en styrelse.

De personer som har köpt aktier i bolaget har chansen att vara med och bestämma genom de bolagsstämmor som regelbundet hålls. Det är också på bolagsstämmorna som styrelsen och revisorn tillsätts, och företagets riktlinjer dras upp. Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ.

Mindre aktiebolag har inga krav på att använda sig av en revisor, men i de fall företagets omsättning överstiger en viss summa måste man ta hjälp av en revisor. Dennes uppgift är att granska och godkänna företagets olika räkenskaper samt att granska styrelsens och VD:ns förvaltning. Oavsett om man tar hjälp av en revisor eller ej så ska företagets räkenskaper revideras en gång per år. Det är alltså viktigt att sköta bokföringen oavsett om en revisor används eller ej. En viktig regel är att bolaget inte får låna ut pengar till ägarna, eller till deras närstående, om det inte är affärsmässigt motiverat. Det är inte heller tillåtet att föra över pengar från bolaget till ägarna, om det inte rör sig om löneutbetalning, aktieutdelning eller återbetalning av ett lån.

VD i aktiebolagEn skillnad mellan ett aktiebolag och övriga bolagsformer är att aktiebolagets namn skyddas i hela landet per automatik. Detta sker i samband med att startkapitalet betalas. Aktiebolaget får också ett eget organisationsnummer.

Det ställs större krav på bokföring och andra administrativa bitar i jämförelse med exempelvis en enskild firma. Bland annat så måste en aktiebok upprättas. Den här aktieboken ska bland annat bestå av en förteckning över aktieägarna och boken fungerar som en allmän handling där vem som helst kan få ta del av innehållet.

I regel är firmatecknaren inte personligt ansvarig över aktiebolagets skulder, men det finns undantagsfall. I de fall då mer än hälften av aktiekapitalet har blivit förbrukat så riskerar ägaren att bli personligt ansvarig och i vissa fall även tvingas likvidera företaget. För att skydda sina eventuella långivare så bör man se till att det egna kapitalet alltid vara minst lika stort som det totala aktiekapitalet. Även alla som äger aktier i företaget bör vara medvetna om att de kan förlora alla pengar de har investerat i aktiebolaget.

Privata och publika aktiebolag

Det finns två typer av aktiebolag: privata och publika aktiebolag. Det är endast publika aktiebolag vars aktier kan handlas på börsen, eller på en liknande marknadsplats. Ett publikt aktiebolag kräver ett större aktiekapital, och det är inte tillåtet att VD och styrelseordföranden är samma person. I ett privat aktiebolag är det inte nödvändigt med en verkställande direktör.  

 • Hur registrerar man aktiebolag?

  Man börjar med att besluta om en stiftelseurkund, tecknar firman och betalar aktier om minst 50.000 kr. Därefter ordnar den valda banken med bankintyg och övriga banktjänster som är nödvändiga för den nyblivna företagaren. Det allra mesta går att fixa tack vare praktiska e-tjänster.

 • Vad kostar det att registerera aktiebolag?

  Att teckna ett nytt aktiebolag kostar 1900 kr. I denna summa ingår de kostnader som uppstår i direkt anslutning till registreringen av företaget samt det namnskydd som råder i hela landet. Utöver den här summan tillkommer kravet på 50.000 kr i startkapital.

 • Vad krävs för att få registerera aktiebolag?

  Privata aktiebolag kräver ett startkapital på 50.000 kr medan ett publikt aktiebolag kräver 500.000 kr. Företaget måste i vissa fall ha en auktoriserad revisor. Bolaget måste företrädas av en styrelse och även i vissa fall en VD. En omfattande årsredovisning måste årligen skickas in till Bolagsverket.

 • När är aktiebolag lämplig bolagsform?

  Grundtanken med ett aktiebolag är att ägarens privata ekonomi ska vara skyddad eller begränsad. Därav kravet på ett startkapital om minst 50.000 kr. Ägaren är alltså inte helt personligt ansvarig eftersom att företaget fungerar som en juridisk person vid en eventuell tvist.

 • Hur deklarerar man i aktiebolag?

  Ett aktiebolag skickar årligen in sina resultat till Skatteverket i inkomstdeklaration 2. Som delägare i ett aktiebolag så redogör man för dessa uppgifter i inkomstdeklaration 1 varje år. Det finns gott om guider online som utförligt beskriver hur dessa ska deklareras.

Sammanfattning

 • Aktiebolag är en av de vanligaste företagsformerna i Sverige.
 • För att starta ett aktiebolag krävs ett aktiekapital på 50 000 kronor.
 • Bokföringen i ett aktiebolag ska granskas av en revisor.
 • Aktiebolagets namn skyddas automatiskt i hela landet, i och med att aktiekapitalet betalas.
 • Man skiljer mellan privata och publika aktiebolag. Det är endast publika aktiebolag vars aktier kan handlas på börsen. Aktiekapitalet i ett publikt aktiebolag är också större.
 • Ett publikt aktiebolag har alltid en VD och en styrelse. Privata aktiebolag behöver inte ha en VD.