Har ditt bolag plötsligt ont om pengar? Oavsett om företaget har funnits länge eller endast en kort tid kan ni vara berättigade till flera olika bidrag, som kan göra det möjligt för er att komma på fötter igen.

Hur många bidrag som är tillgängliga för företagare har du hört talas om? De flesta känner till det s.k. starta eget-bidraget, som dock inte riktigt fungerar så som dess namn gör gällande. Bidraget betalas ut av Arbetsförmedlingen, och kan endast sökas av den som är arbetssökande.

De bidrag som kan vara aktuella för ditt företag betalas framför allt ut av Tillväxtverket, Vinnova och Jordbruksverket. Dessa myndigheter administrerar också många av de bidrag som betalas ut av EU.

Bidrag från Tillväxtverket

 • Regionalt investeringsstöd kan sökas om du ska starta ett nytt företag, eller behöver delfinansiera investeringar eller lönekostnader. Stödet kan beviljas för investeringar i byggnader, maskiner, lönekostnader till följd av investeringar, utbildning eller konsulttjänster. Som namnet antyder är tillväxtstödet endast tillgängligt för företag i vissa regioner, främst i norra Sverige.
 • Regionalt bidrag för företagsutveckling kan sökas av små och medelstora företag i glesbygd och på landsbygd, som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Det är länsstyrelsen i det län där du är verksam som avgör vad som gör glesbygd respektive landsbygd i länet.
 • Transportbidrag kan sökas av företag verksamma i de fyra nordligaste länen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland). Bidraget ska ge viss kompensation för de ökade kostnader för transporter som näringslivet i dessa val har. Ansökan ska göras senast 30 september för transporter under det första halvåret, och senast 30 mars för transporter under andra halvåret.
 • Horisont 2020 – Fast Track to Innovation är ett initiativ inom EU:s forskningsprogram Horisont 2020. Syftet med programmet är att göra marknadsintroduktionen av avancerade idéer snabbare, och på detta sätt få ut nya produkter, processer, tjänster och affärsmodeller på marknaden. För att kunna söka måste ni arbeta på ett projekt tillsammans med medborgare från minst två ytterligare EU-länder.

Bidrag och stöd från Vinnova

 • Innovationsprojekt i företag är ett bidrag som kan ges till innovativa projekt som befinner sig i ett så tidigt skede av utvecklingen att privata finansiärer inte vågar satsa pengar- Bidraget ger upp till 50 procents finansiering, med ett maxbelopp på två miljoner.
 • Innovationscheckar kan ges ut av Vinnovas coacher, och är tänkta för projekt där företaget måste undersöka potentialen hos en tänkt produkt eller tjänst innan de går vidare.
 • Utmaningsdriven innovation är ett stöd för företag som tar fram lösningar inom områdena framtidens hälsa och sjukvård, hållbara attraktiva städer, informationssamhället 3.0 eller konkurrenskraftig produktion. För att beviljas stöd krävs att ni är minst tre partners i projektet. Som mest kan ni få 80 procent av projektets totala kostnader ersatta, eller 500 000 kronor.
 • Eureka är ett EU-finansierat stöd för att främja samarbete mellan företag och forskare i minst två medlemsländer. Du kan få resebidrag för planeringsmöten utomlands, och om du har ett aktiebolag kan du ansöka om medfinansiering. För detta krävs dock att du har en nettoomsättning, eller ett eget kapital (enligt din balansräkning) som motsvarar minst hälften av den summa du söker. Som mest kan du få fem miljoner i medfinansiering.
 • Eurostars är ett program som liknar Eureka, och är inriktat på små och medelstora företag med egen forskning och utveckling. För att vara beviljat till stöd ska projektet omfatta aktörer från minst två EU-länder, och leda till marknadsintroduktion av en produkt eller tjänst baserad på innovativ teknik. Ditt företag kan ansöka om medfinansiering på maximalt fem miljoner kronor.

Bidrag och stöd från Jordbruksverket

 • Företagsstöd kan sökas om du startar ett företag på landsbygden, tar över ett företag från någon annan, eller vill förbättra din befintliga verksamhet. De branscher där du kan få företagsstöd är jordbruk, trädgård och rennäring. Exempel på vad du kan få företagssstöd för är:
  • Renovering eller nybygge av stall
  • Dränering
  • Bygge av växthus eller annan anläggning för odling av frukter eller bär
  • Energieffektivisering i verksamheten
 • Gårdsstöd är ett generellt stöd som ges från EU till lantbrukare som brukar minst fyra hektar jordbruksmark. Det krävs också att du har stödrätter, som är en slags värdehandling. För att beviljas gårdsstöd ska du ha stödrätter för minst fyra hektar jordbruksmark. Mer om gårdsstödet finns att läsa här.
 • Stöd till unga jordbrukare ges till personer under 40 som startat sitt första jordbruksföretag under de senaste fem åren. Stödet ges för maximalt 90 hektar mark, och ligger på ungefär 60 euro för varje hektar jordbruksmark som du får gårdsstöd för. Du som söker måste också ha stödrätter. Som mest kan du få detta stöd under fem år.

Låna till din verksamhet

Att låna pengar har i alla tider varit ett sätt att få in kapital till en verksamhet. Det finns många aktörer, inte bara banker, som erbjuder lån av olika slag. En av dessa är det statliga Almi företagspartner, som har 16 regionala dotterbolag, och erbjuder lån av olika typer som kan sökas av företag med upp till 250 anställda, oberoende av bransch.

Ett av Almis syften är att finansiera projekt som inte hittar finansiering hos banker. Det innebär att Almi ofta finansierar projekt med hög risk. Av denna anledning, och för att inte konkurrera med bankerna tar Almi ut en högre ränta än bankerna. Trots att risktagandet är högre vill Almi ha en viss säkerhet i företaget, och oftast också en borgen.