En företagsbesiktning eller due diligence (“skälig aktsamhet”), ofta förkortad DD, är en process och metod för insamling och analys av information om ett företag inför ett eventuellt förvärv. En due diligence görs framför allt för att ge ledningen i det köpande bolaget ett underlag för sitt beslut. Genom att göra en besiktning av denna typ får det köpande bolaget också ett stöd i förhandlingen med det säljande bolaget.

Behovet av due diligence blir större och större. Företag vill skydda sig från dåliga affärer och skandaler av olika slag. Även ett företag som skötts dåligt under en längre tid kan vara ett bra köp, men även i detta fall är en due diligence viktig för att undvika obehagliga överraskningar.

Beroende på storleken och graden av komplexitet i verksamheten som säljs kan företagsbesiktningen vara mer eller mindre omfattande. Det är därför vanligt att besiktningen görs av en extern konsult, framför allt om köparen har små kunskaper om bolaget, marknaden eller branschen.

Due diligence i fyra steg

 1. Förberedelse
  Köparen och besiktningsgruppen har ett möte för att sätta upp mål för arbetet, och diskutera riskerna med förvärvet.
 2. Informationsförfrågan
  Besiktningsgruppen sammanställer en lista över de områden som ska undersökas. Det kan exempelvis röra sig om finansiell historik, avtal eller immateriella tillgångar. Listan skickas till målföretaget.
 3. Analys
  Besiktningsgruppen analyserar den information man fått från målföretaget, och gör också intervjuer med företagets personal.
 4. Rapportering
  Informationen som kommit in till besiktningsgruppen sammanfattas i en rapport som redovisas för uppdragsgivaren.

Beroende på vad som framkommer i rapporten kan olika åtgärder vidtas. Möjliga utfall är att köpet avbryts, att priset på bolaget justeras ned, eller att avtalet justeras för att komma till rätta med brister i målbolaget som upptäckts under besiktningen.

Due diligence

Saker som kan ingå i en due diligence

Vad tittar besiktningsgruppen på i en due diligence? Svaret är att det beror på vilket uppdrag gruppen har fått, och också vilken typ av verksamhet det är som (eventuellt) ska köpas. Några av de punkter som kan omfattas av besiktningen är följande:

 • Företagets finansiella situation. Hur ser balans- och resultaträkningen ut? Har företaget betalningsanmärkningar?
 • Företagets legala situation. Har bolaget pågående tvister? I analysen ska också företagets alla avtal, dokumenterade tillgångar, ägarförhållanden och försäkringar sammanställas och analyseras. Det är viktigt att även dokumentera avtal och överenskommelser som inte är skriftliga, vilket är en anledning till att intervjuer görs med företagets medarbetare.
 • Bolagsstruktur. Hur ser styrelsen ut, och vad har ledamöterna för bakgrund och kompetens? Besiktningsgruppen tittar också på protokoll från styrelsemöten och bolagsstämmor.
 • Verksamheten är en bred punkt, som kan innehålla många olika saker, beroende på vilken typ av företag det rör sig om. Om det rör sig om ett tillverkningsföretag, hur är produktionen utformad, och vilka underleverantörer finns? Om det rör sig om ett tjänsteföretag, hur är verksamheten organiserad, och vilken kompetens har medarbetarna?

Avtal med säljaren

Det köpande och det säljande företaget fördelar riskerna mellan sig genom avtal. Om något område inte är reglerat i ett avtal är köplagen tillämplig för detta. Säljaren står risken om det finns avvikelser från köparens befogade förväntningar.