När ett aktiebolag delas kan det ske genom att ett företag upplöses utan likvidation, och dess tillgångar och skulder tas över av två eller fler andra bolag. Partiell fission eller avknoppning innebär att en del av tillgångarna och skulderna övertas, utan att det överlåtande bolaget upplöses.

Vi har i ett tidigare inlägg skrivit om hur man går till väga för att slå samman bolag. Dagens artikel handlar om motsatsen, att dela upp ett bolag.

Processen när ett bolag delas kallas fission, och innebär i de flesta fall att ett aktiebolags tillgångar och skulder tas över – helt eller delvis – av ett eller flera andra aktiebolag. Delningen sker i tre steg.

 1. Styrelserna i de bolag som deltar i delningen upprättar en gemensam delningsplan. Denna plan ska granskas av företagets revisorer, och sedan registreras hos Bolagsverket.
 2. Det överlåtande aktiebolaget ansöker hos Bolagsverket om tillstånd att verkställa delningen.
 3. Övertagande aktiebolag anmäler till Bolagsverket att delningen är genomförd.

Delning av ett företag kan innebära en risk för de övertagande bolagens borgenärer. För att skydda dessa finns regler som ger dem rätt att motsätta sig fissionen om de inte får betalt, eller om de inte får en betryggande säkerhet. Revisorernas granskning av delningsplanen ska vara särskilt inriktad på att bevaka borgenärernas intressen.

Delningsplanen ska godkännas av aktieägarna i det överlåtande bolaget, på en bolagsstämma.

Vad ska delningsplanen innehålla?

En delningsplan påminner på många sätt om den fusionsplan som ska upprättas när företag slås samman. Det finns dock också vissa skillnader. Följande uppgifter ska finnas med, för samtliga bolag som deltar i delningen:

 1. Företagsinformation, d.v.s. bolagets namn, organisationsnummer, om det är privat eller publikt, och på vilken ort styrelsen har sitt säte.
 2. Tillgångar och skulder som ska föras över till de övertagande bolagen ska vara noggrant angivna i delningsplanen. Om en del av det överlåtande bolaget ska finnas kvar ska planen innehålla uppgifter om de tillgångar och skulder som ska finnas kvar i detta aktiebolag. Tillgångar och skulder ska anges till sina verkliga värden.
 3. Delningsvederlag, en form av ersättning som kan ges till aktieägarna i det överlåtande bolaget. Reglerna för delningsvederlag, och vad som ska stå om vederlaget i delningsplanen, liknar till stor del reglerna rörande fusionsvederlag vid sammanslagning av bolag. En skillnad är dock att det övertagande bolaget kan ge ut nya aktier i samband med delningen, och dessa aktier kan lämnas som delningsvederlag. Precis som när det gäller fusionsvederlag kan aktieägarna vid en delning avstå från ersättning.
 4. Planerad tidpunkt för delningen. Detta är det datum de inblandade styrelserna uppskattar att delningen kommer att vara avslutad.
 5. Värdepapper med särskilda rättigheter, om det finns några sådana i det överlåtande aktiebolaget. Då ska delningsplanen innehålla uppgifter om hur dessa rättigheter ska tas om hand i de övertagande bolagen. Om några särskilda rättigheter inte finns ska detta vara angivet i delningsplanen.
 6. Arvoden och särskilda förmåner eller rättigheter som ska lämnas till styrelseledamot, vd eller revisor som granskar planen. Om inga arvoden eller förmåner lämnas ska detta också framgå av planen.
 7. Kostnader för delningen – vilka dessa kostnader är, och hur de ska fördelas mellan överlåtande och övertagande aktiebolag.
 8. Styrelsernas redogörelse för omständigheter som kan vara av vikt när styrelseledamöterna ska bedöma om delningen är lämplig att genomföra.
 9. Eventuell nybildning av aktiebolag, om ett sådant ska bildas i samband med delningen. Om så är fallet ska delningsplanen innehålla bolagsordning för bolaget som bildas, och personuppgifter för styrelseledamöter, revisorer och suppleanter.

Delning av företag

Bolagsverkets roll vid delning av företag

När en delningsplan har kommit in till Bolagsverket ska myndigheten kalla det överlåtande bolagets borgenärer, om det inte finns något hinder mot att genomföra planen. Om revisorerna har uttalat i sitt yttrande att det inte finns någon risk för borgenärernas fordringar ska borgenärerna inte kallas.

Kallelsen ska kungöras i Post- och Inrikes tidningar, och ska innehålla ett föreläggande för den som vill motsätta sig ansökan. Det är endast möjligt att motsätta sig ansökan under en viss tidsperiod, vilket ska framgå av kallelsen. Om någon borgenär motsätter sig ansökan ska Bolagsverket överlämna ärendet till tingsrätten.

Bolagsverket ska också skicka en särskild underrättelse till Skatteverket. Om det överlåtande bolaget har skulder registrerade hos Kronofogden ska Skatteverket informera Kronofogden om att underrättelsen har kommit in.

När ett nytt aktiebolag bildas

De flesta förknippar nog delning av aktiebolag med att minst ett nytt aktiebolag bildas. När detta sker kallas det nybildade aktiebolaget för ett övertagande aktiebolag. Bolagsverket rekommenderar att det nya aktiebolaget anmäls för registrering samtidigt som delningsplanen anmäls för registrering, alternativt samtidigt som tillstånd söks för att verkställa delningsplanen. Då kan det nya aktiebolaget förberedas för registrering i god tid innan delningen avslutas.

Beskattning vid kvalificerad fission

Reglerna om beskattning vid fission är i stort sett desamma som reglerna vid fusion. Det överlåtande bolaget ska inte beskattas. De övertagande aktiebolagen övertar det överlåtande företagets skattemässiga situation när det tar över företagets tillgångar och förpliktelser.

Skatteverkets rättsliga vägledning för fission finns att läsa här.

Förenklad delning

Vid en förenklad delning behöver vissa uppgifter, som tar till vara aktieägarnas intressen, inte framgå av delningsplanen. En förenklad delning är möjlig i följande situationer:

 • När det överlåtande aktiebolaget delas upp helt.
 • När de övertagande aktiebolagen bildas i samband med delningen.
 • När aktieägarna i det överlåtande bolaget blir aktieägare i de övertagande aktiebolagen, i förhållande till de andelar de ägde i det överlåtande bolaget.

Vad ska skickas in vid förenklad delning?

Även vid en förenklad delning ska ett yttrande från revisorn skickas in. Yttrandet behöver endast behandla de förhållanden som omfattar skyddet för det överlåtande bolagets borgenärer. Revisorns yttrande ska med andra ord behandla följande:

 • Om de övertagande bolagens borgenärer löper risk att inte få betalt för sina fordringar. Om det inte finns någon sådan risk, enligt revisorns bedömning, ska detta framgå av yttrandet.
 • Att aktieblagen som bildas genom delningen tillförs ett verkligt värde som motsvarar minst det aktiekapital dessa bolag ska ha.

Vad behöver inte skickas in vid förenklad delning?

 • Styrelsens redogörelse.
 • Kompletterande ekonomisk information. Detta gäller om delningsplanen har upprättats senare än sex månader efter utgången av senaste räkenskapsår.
 • Fullständigt revisorsyttrande.
 • Underrättelse från styrelsen till bolagsstämman om väsentliga förändringar i överlåtande bolags tillgångar och skulder.