Styrelsen är viktig för att göra ett bolag framgångsrikt. Men den styrelse som är rätt för ett företag kan vara fel för ett annat. Detta gäller bl.a. tillväxtföretag kontra företag där tillgångar framför allt ska förvaltas.

Styrningen av ett svenskt aktiebolag vilar på tre ben: ägaren, vd:n och styrelsen. Dessas roller är klart definierade, vilket gör att det finns en dynamisk balans i ledningen. Extra viktig är styrelsen och dess sammansättning i ett tillväxtbolag.

Vad är ett tillväxtbolag?

Ett tillväxtbolag är ett ungt bolag som förväntas ha en snabb värdeutveckling. Då är det viktigt att ledamöterna i styrelsen har förståelse för bolagets situation. Det gäller inte minst att skapa värde. I ett tillväxtbolag är de finansiella intäkterna här och nu mindre viktiga – de strategiska värdena är lika viktiga. Hit här bl.a. tillväxtpotential, partnerskap, teknik och intellectual property (IP).

Vad ska styrelsen bidra med?

Styrelsen i tillväxtbolaget ska bidra med kompetens och erfarenhet, precis som i vilket bolag som helst. Det är också viktigt att ledamöterna står för förtroende och trygghet gentemot marknaden och de framtida investerarna. På detta sätt kan man bygga och säkra värde i bolaget.

Ett företags styrelse är också en signal utåt, vid rekryteringen av nya medarbetare. Ett tillväxtföretag kommer att behöva rekrytera talanger, och många av de mest talangfulla avstår från bolag med alltför homogen styrelse och ledning – det signalerar brist på mångfald och negativ företagskultur.

Gör så här för att skapa en bra styrelse i tillväxtbolaget

 1. Prioritera styrelsens sammansättning och det aktiva styrelsearbetet. Det är inte ovanligt att en styrelse i ett nystartat bolag består av grundaren, en minoritetsägare och någon medlem av grundarens familj. Bolaget kan dock ganska snabbt nå en punkt då det är smart av grundaren att lämna sin post i styrelsen.
 2. Planera från början hur styrelsen ska byggas upp, och se till att all formalia finns på plats. Då blir det enklare att prioritera det strategiska arbetet. Utgå från företagets mål och visioner. Vilka utmaningar ser ni framför er, för de kommande tre till fem åren?
 3. Se till att styrelsen är medveten om ägarens eller ägarnas mål med verksamheten, och att dessa mål finns nedtecknade. Punkter som ägare och styrelse måste vara överens om är:
  1. Vilka aktieägarvärden ska byggas?
  2. Hur stor risk ska man ta i verksamheten?
  3. Hur ska verksamheten finansieras?
  4. Vilka exit scenarios finns det?
  5. Hur ska ägardialogen se ut?
 4. Rekrytera till styrelsen. Att hitta ledamöter är en form av rekrytering, inte nominering. I styrelsen ska de kompetenser som behövs i bolaget vara representerade. Analysera noggrant företagets behov, och var pragmatisk när du rekryterar. Våga också gå utanför ditt eget nätverk, och hitta ledamöter som inte har samma bakgrund som du själv. Rekrytera dock inte för många ledamöter – det är sällan motiverat med fler än sju. Grundaren har ofta mycket att göra, och då är det värdefullt om styrelsen kan avlasta på vissa områden, och driva de strategiska frågorna.
 5. Erbjud andelar i företaget, om du inte har möjlighet att ge ledamöterna arvode. Arvoden är vanliga i stora, börsnoterade bolag, men det är sällan nystartade bolag har råd med detta. Genom att erbjuda andelar och ge ledamöterna möjlighet att köpa in sig i bolaget får ni ett långsiktigt åtagande från dem.
 6. Prioritera ordförandens roll. Att vara ordförande i ett tillväxtbolag innebär extra mycket av allt: coaching, planering och stöd till kommunikation mellan ägare. Eftersom strukturen ska byggas från grunden är det viktigt att ordföranden har tidigare erfarenhet av styrelsearbete. Dock är det samtidigt viktigt att ordföranden har en förståelse för just vad som gör ett tillväxtföretag speciellt. Cyklerna kan vara betydligt kortare, kanske bara några dagar, där de i ett större företag kan vara flera år långa.
 7. Tillför energi till styrelsearbetet, så att det inte går på rutin. Det finns många sätt att göra detta, exempelvis genom att hålla möten på annan plats ibland.