Det är inte ovanligt att företag köps upp. Det är dock inte alltid som det visar sig vara en bra idé. Nyligen presenterades data från en undersökning som omfattar åtta år, och där 600 företagsledare runt om i världen har intervjuats.

År 2017 gjorde organisationen Företagarna en undersökning bland småföretagare, med upp till 49 anställda i sina företag. Mer än var femte tillfrågad företagare i den undersökningen räknade med att hitta en ny ägare under perioden fram till år 2021. Sammantaget skulle det handla om ungefär 60 000 företag som står inför ett ägarbyte.

Undersökningen där företagsledare tillfrågats, som presenterades i år, visar att det inte alltid skapas värde när ett företag köps upp av ett annat. 61 procent av de tillfrågade företagsledarna ansåg att deras senaste uppköp skapade något värde. 53 procent av de uppköpta företagen presterar 24 månader efter köpet sämre än övriga bolag i samma industri. För de som säljer ett företag är motsvarande siffra 57 procent.

Vad beror detta på? Troligen på att det inte funnits en tydlig plan från början om hur den uppköpta verksamheten ska förvaltas. Tre lärdomar utkristalliserar sig i undersökningen. Det är nämligen endast 34 procent av de intervjuade företagsledarna som uppger att de prioriterat integration och värdeskapande aktiviteter från första början, direkt efter uppköpet. De som inte haft detta som prioritet anger dock att de borde ha haft det. För att inte göra samma misstag, och placera ett uppköpt bolag i den minoritet som är lönsamma och värdeskapande, är följande viktigt.  

1. Ha tydliga strategiska prioriteringar

De uppköp som görs ska kopplas samman med det köpande företagets långsiktiga målsättning. Om det senaste företagsköpet skapade ett signifikant värde, var köpet enligt 86 procent av de svarande ett led i översynen av portföljen, snarare än ett opportunistiskt köp. Svenska storbolag har de senaste åren gjort många avyttringar, för att justera sin strategiska inriktning och finansiera digitalisering och teknikskiften.

2. Ha en plan för värdeskapande aktiviteter redo

Siffrorna talar sitt tydliga språk: när det gäller uppköp där företaget anses ha förlorat signifikant i värde jämfört med köpesumman fanns det

  • Ingen integrationsstrategi i 79 procent av företagen
  • Ingen synergiplan i 70 procent av företagen
  • Ingen process på plats för bolagens gemensamma teknologi vid tiden för kontraktsskrivningen i 63 procent av företagen.

Därför är det viktigt att göra planen för de värdeskapande aktiviteterna så tidigt som möjligt, så att målbilden och och planen för vad som ska göras efter förvärvet inkluderas i arbetet med pre-deal due dilligence och bedömning av den kommersiella potentialen.

Köpa företag

3. Använd kulturen för att behålla talangerna

82 procent av de företag som uppgivit att deras förvärv minskade signifikant i värde efter uppköpet förlorade också var tionde anställd på det uppköpta bolaget i samband med affären. Detta är troligtvis inte någon slump. Om många anställda säger upp sig blir det svårt att bibehålla värdeskapandet.

Många skriver en strategi för hur värde ska skapas efter förvärvet, men denna är ofta endast en formalitet, och strategin implementeras aldrig. Det är viktigt att hitta och förstärka styrkorna i kulturen i det köpta företaget. Värdeskapandet måste prioriteras tidigt i processen