Istället för ett vanligt årsbokslut kan vissa företag avsluta sitt räkenskapsår med ett förenklat årsbokslut. Denna möjlighet är tillgänglig för enskilda firmor med en nettoomsättning på maximalt tre miljoner. När bokslutet ska göras är det viktigt att det upprättas enligt Bokföringsnämndens uppställningsschema.

Vad består ett förenklat årsbokslut av?

Det förenklade årsbokslutet består av balansräkning och resultaträkning, som ligger till grund för inkomstdeklarationen.

Balansräkning

En balansräkning ska ge en bild av företagets ekonomiska ställning vid ett givet ögonblick. I ett årsbokslut ger balansräkningen ställningen på räkenskapsårets sista dag, alltså 31 december. I balansräkningen ska tillgångar, eget kapital och skulder redovisas.

Resultaträkning

Resultaträkningen visar företagets resultat under en given period. I årsbokslutet är denna period det senaste räkenskapsåret. Resultaträkningen innehåller intäkter, kostnader, av- och nedskrivningar samt bokfört resultat.

Obeskattade reserver

Om ditt företag har möjlighet att göra avsättning till periodiserings- eller expansionsfond i sin deklaration, ska du i det förenklade årsbokslutet ange hur mycket som har satts av. I en enskild firma behöver du inte bokföra avsättningen, utan detta görs endast i deklarationen.

Det finns fyra upplysningsrutor för obeskattade reserver.

 1. Periodiseringsfonder (U1)
 2. Expansionsfond (U2)
 3. Ersättningsfond (U3)
 4. Insatsemissioner, skogskonto, upphovsmannakonto, eller avbetalningsplan på skog (U4)
Förenklat årsbokslut

Hur du fyller i ett förenklat årsbokslut

Att upprätta ett förenklat årsbokslut blir lättare om du följer en arbetsgång. För att kunna göra detta måste du ha gjort löpande avstämningar, för att kontrollera att bokföringen stämmer överens med de transaktioner som har gjorts i verkligen.

Arbetsgången ser ut så här:

 1. Börja med att stämma av den löpande bokföringen.
 2. Beräkna årets avskrivningar. Värdet av anläggningstillgångarna vid årets slut, efter avskrivning och nedskrivning, ska föras in som bokfört värde i rutorna B1-B5 i balansräkningen. Avskrivningarna och nedskrivningarna ska summeras och föras in i ruta R9 och R10.
 3. Inventera och värdera varulagret på räkenskapsårets sista dag. För in värdet i ruta B6 om det uppgår till mer än 5000 kronor.
 4. Beräkna kundfordringarna vid årets slut, inklusive moms, och för in dem i ruta B7.
 5. Beräkna övriga fordringar, som förskott till leverantörer på mer än 5000 kronor, och för in dem i ruta B8.
 6. För in utgående saldo i kassa och bank i ruta B9.
 7. Skriv in låneskulder i ruta B13.
 8. Skulden för moms som redovisas i momsdeklarationen, samt andra skatteskulder som exempelvis för anställd personal ska summeras och föras in i ruta B14. Om det är en fordran ska du istället föra in värdet i ruta B8.
 9. Beräkna leverantörsskulder inklusive moms och för in dem i ruta B15.
 10. Finns det övriga skulder, som förskott från kunder, som överstiger 5000 kronor ska dessa skrivas in i ruta B16.
 11. Årets försäljning ska beräknas och föras in i rutorna R1 och R2.
 12. Bil- och bostadsförmån samt andra liknande förmåner ska föras in i ruta R3.
 13. Ränteintäkterna under året ska föras in i ruta R4.
 14. Kostnaden för varor, material och tjänster ska föras in i ruta R5.
 15. Övriga externa kostnader ska beräknas och föras in i ruta R6.
 16. Om du har anställd personal ska denna kostnad föras in i ruta R7.
 17. Räntekostnaden för året ska skrivas in i ruta R8.
 18. Summera företagets tillgångar i ruta B1 till B9, och skulderna i ruta B13 till B16.
 19. Beräkna det egna kapitalet (tillgångar minus summan av skulderna) och för in detta i ruta B10.
 20. Fyll i obeskattade reserver i ruta U1 till U4 (se ovan).

Ditt förenklade årsbokslut ska, precis som annan bokföring, sparas i sju år tillsammans med övrigt räkenskapsmaterial.