Den svenska arbetsmarknaden växer, och arbetslösheten fortsätter att minska. Svenska vd:ar ser alltjämt ljust på framtiden: sju av tio uppger att de tror på tillväxt i det egna bolaget under 2019. Det är främst organisk tillväxt och förbättrad intern effektivitet som kommer att driva tillväxten, tror vd:arna.

Förra årets högkonjunktur kommer troligtvis inte att fortsätta under 2019. Under tredje kvartalet 2018 minskade Sveriges BNP med 0,2 procent. Det låter inte mycket, men det var den första nedgången på fem år. Orsaken till minskningen var minskad konsumtion från hushållen, och lägre lagerinvesteringar.

Konjunkturen har tidigare drivits av efterfrågan på bostäder, men när byggandet nu minskar (med sex procent, enligt Boverkets statistik), får det också effekter på BNP.

Svenska verkställande direktörer ser dock ljust på framtiden. 20 procent av de som tillfrågats i PWC:s internationella CEO Survey 2019 tror på ökningar i den globala tillväxten, och 70 procent tror att den egna verksamheten kommer att öka sina intäkter.

Arbetslösheten i Sverige

Den svenska arbetslösheten är lägre än det europeiska snittet. Under andra kvartalet 2018 sjönk den till 6,8 procent. Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 120 000 individer. Ökningen i sysselsättningsgrad mattas dock av under 2019, enligt de prognoser som gjorts, och det är också troligt att räntan kommer att höjas.

Samtidigt som arbetslösheten minskar uppger ungefär 70 procent av de vd:ar som tillfrågats att det är svårt att hitta personer med adekvat kompetens att anställa. Kompetensutveckling och internutbildning av de som redan är anställda kommer därför att bli allt viktigare.

Hotar klimatet företagandet?

Vilka blir de ekonomiska följderna av klimatförändringarna? Det är naturligtvis svårt att uttala sig om den saken, och de beräkningar som gjorts är omstridda. En jämförelse mellan årets och fjolårets vd-barometer ger dock vid handen att antalet vd:ar som tror att klimatförändringarna kommer att påverka den egna verksamheten negativt har minskat. 2018 angav 31 procent av de tillfrågade vd:arna – på global nivå – att klimatförändringarna utgjorde ett hot mot tillväxten i deras företag. 2019 hade andelen minskat till 19 procent. Troligen beror denna förändring delvis på att lättnader har införts i USA, och att president Trump har aviserat att fler kolgruvor ska öppnas.

Konsumenterna, inte minst i Sverige, efterfrågar dock hållbara produkter, som i möjligaste mån inte påverkar klimatet. Det innebär att många företag riskerar att hamna i otakt med sina kunder.  Ungefär 40 procent av vd:arna uppgav att de var i behov av data som visade klimatförändringarnas påverkan på den egna verksamheten. Endast 16 procent anser att de får tillräcklig data, och att det inte är fler anses bero på att rätt kompetens inte finns tillgänglig i organisationen. Lösningen blir, enligt de tillfrågade, att utbilda de anställda.

Högt självförtroende i Sverige och internationellt

Att så många vd:ar inte ser klimatförändringarna som ett hot mot den egna verksamheten kan sättas i samband med att självförtroendet fortfarande är gott bland verkställande direktörer. Tron på det egna företaget är stark, och det gör att man också ser ljust på framtiden, trots de hot som tornar upp sig. De är dock tydligt att man inte tänker ge sig in på nya marknader, utan kommer att prioritera de marknader där man redan finns. Viktiga anledningar till detta är handelskrigen, populismen och den protektionistiska politiken. Även om oron för vissa typer av problem är högre i år än förra året, har oron dock minskat överlag. Självförtroendet är helt enkelt högt.