Ett intresseföretag är ett företag där ägaren inte har ett bestämmande inflytande, men där innehavet ändå är av betydelse. Definitionen av ett intresseföretag, enligt årsredovisningslagen, är där innehavet är minst 20 procent av rösterna, men utan att för den skull ha ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande betyder här bestämmande över intresseföretagets strategier. Däremot kan ägarföretaget delta i de beslut som rör intresseföretagets strategier.

Ägarandel i intresseföretagEtt företag, Bolag A, kan vara ett intresseföretag för Bolag B, men inte för Bolag C, om Bolag C äger en större andel än B i Bolag A. Om Bolag B däremot hade bestämt över Bolag A hade det varit ett dotterbolag till Bolag B. Om Bolag C äger mer än 50 procent av rösterna i bolag A är Bolag A ett koncernföretag för Bolag C, men det kan fortfarande vara ett intresseföretag för Bolag B.

Termen intresseföretag antyder att det föreligger ett ägarintresse. Ägarföretaget äger aktier i intresseföretaget för att främja sin egen verksamhet. Investeringar räknas inte in i detta.

Ett intresseföretag är i de flesta fall ett aktiebolag, men även ekonomiska föreningar kan i vissa fall vara intresseföretag. Detsamma gäller utländska företag som motsvarar aktiebolag eller ekonomiska föreningar. Om företaget samägs tillsammans med andra företaget är det inte ett intresseföretag.

Ett intresseföretagsförhållande anses också föreligga om ett företag äger minst 20 procent av rösterna i en annan juridisk person via ett eller flera dotterbolag. Detta gäller också om företaget äger rösterna tillsammans med ett eller flera dotterbolag.

En juridisk person anses som närstående till ett rapporterande företag, alltså ett företag som upprättar års- eller koncernredovisning, om personen är ett intresseföretag till det rapporterande företaget, eller till ett annat företag som ingår i samma koncern som det rapporterande företaget.

Hur redovisar jag andelar i intresseföretag?

Om du har ett K1-företag finns det inga särskilda regler att följa när det gäller redovisning av andelar i intresseföretag.

Om ditt företag tillämpar K2-regelverket, BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag, ska resultat från andelar i intresseföretag redovisas i ditt företags resultaträkning, under rubriken Finansiella poster, i posten Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag. I balansräkningen redovisas andelarna under posterna Finansiella anläggningstillgångar och Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag.

Andelar i intresseföretag är alltid finansiella anläggningstillgångar, eftersom det förutsätts att ägandet är ett led i en varaktig förbindelse. Vinstutdelning på andelar i ett intresseföretag ska redovisas som intäkt, när beslut har fattats om att utdelning ska lämnas.

Andelen i intresseföretaget ska inte längre redovisas i balansräkningen det räkenskapsår då väsentliga risker och förmåner som är förknippade med ägandet har övergått till en annan juridisk person.

Om ditt företag följer K3-regelverket ska ni redovisa utdelning från andelar i ett intresseföretag som intäkt. Detta gäller oavsett om utdelningen kommer från ackumulerade vinster i intresseföretaget före eller efter tidpunkten för förvärvet av andelarna i intresseföretaget.

Reglerna för intresseföretag är egentligen ganska intuitiva, men de är svåra att ta till sig i skrift, eftersom det kan vara svårt att förstå hur ett företag kan vara ett intresseföretag för en ägare, men inte för en annan.

Reglerna kring intresseföretag regleras i Årsredovisningslagen (1995:1554), samt i Redovisningsrådets rekommendation RR 13 Intresseföretag. Se även Bokföringsnämndens allmänna råd.