En revisor är en ekonomisk rådgivare, eller en tillsatt granskare som har till uppgift att granska verksamheten i ett företag eller en förening. En och samma person kan inte ha båda dessa roller, åtminstone inte i samma verksamhet.

I ett aktiebolag är det viktigt att orde revisor finns med i bolagsordningen, även om företaget inte har någon revisor. I så fall ska det nämligen framgå av bolagsordningen att bolaget inte ska ha revisor. Även i dessa fall kan dock bolagsstämman besluta att utse en revisor, exempelvis för ett enskilt räkenskapsår. En revisor tillsätts alltid för ett uppdrag på minst ett och maximalt fyra år.

En revisor är en ekonomisk rådgivare

När man talar om revisorer menar man ofta redovisningskonsulter, ekonomiska rådgivare som kan hjälpa företaget att bli mer effektivt och fortsätta växa.

En revisor granskar verksamheten

En revisor, i betydelsen ekonomisk rådgivare, kan inte samtidigt vara granskare av verksamheten i ett företag eller en förening. De flesta enskilda firmor, handelsbolag eller aktiebolag behöver inte ha revisor. Vissa bolag måste dock ha revisor, detta regleras i aktiebolagslagen och revisionslagen.

Revisorns roll är att granska bolagets årsredovisning och bokföring, samt ledningens förvaltning av företaget. Revisorn ska utföra sitt uppdrag självständigt, men får betalt av företag. I revisionslagens sjuttonde paragraf specificeras i vilka situationer revisorn kan anses vara jävig. En sådan situation är om revisorn är samma person som biträder bolaget med dess bokföring. Samma person kan alltså inte vara både redovisningskonsult och revisor.

I ideella föreningar är det vanligt att en revisor granskar bokföringen och styrelsens förvaltning av verksamheten. Detta revisorsuppdrag är ofta ideellt.

Vilka företag måste ha revisor?

Ett företag som måste upprätta en årsredovisning måste ha revisor, men undantag finns för små aktiebolag, vilket ju majoriteten av svenska aktiebolag är. Bolag som måste upprätta årsbokslut behöver inte ha revisor.

Om du driver ett aktiebolag, som inte nått upp till två av dessa värden under de två senaste räkenskapsåren, behöver du ingen revisor:

  • Fler än tre anställda, i medeltal
  • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • Mer än tre miljoner kronor i nettoomsättning

Vissa aktiebolag som inte når upp till dessa krav kan ändå behöva revisor, på grund av reglerna i den bransch där man är verksam. Det gäller bland annat för advokataktiebolag. Andra aktiebolag, som alltid måste ha revisor oavsett storlek, är:

  • Publika aktiebolag
  • Aktiebolag som enligt bestämmelser i särskild lagstiftning måste ha revisor; hit hör bolag inom banksektorn
  • Aktiebolag med särskild begränsning av vinstutdelningen

Ett handels- eller kommanditbolag, där någon av delägarna är en juridisk person, måste också alltid ha revisor.

Företag som klarar sig utan revisor kan dock ha goda skäl att ändå anlita en revisor. Det gäller inte minst om:

  • Företaget deltar i offentliga upphandlingar.
  • Företaget är beroende av många stora intressenter eller leverantörer.
  • Företaget har flera ägare, som inte har full insyn i verksamheten.
  • En ensam företagare sköter bokföringen.

Auktoriserad revisor och auktoriserad redovisningskonsult

Ofta används begreppen revisor och redovisningskonsult som att de är utbytbara, men det finns flera viktiga skillnader mellan dem. Det gäller inte minst auktoriseringen inom respektive yrkesgrupp.

Endast en auktoriserad revisor har rätt att utföra en lagstadgad revision. Titeln auktoriserad revisor är skyddad, även om även andra kan kalla sig revisor. För att bli auktoriserad revisor krävs en högskoleutbildning med kandidatexamen (180 högskolepoäng) i valfritt ämne. Därefter ska den som vill bli auktoriserad genomgå utbildning på heltid, som anställd på ett revisionsföretag. Handledaren ska själv vara auktoriserad revisor. Utbildningen ska pågå under sex år, och avslutas med ett prov his Revisorsinspektionen, som är en svensk myndighet. För att bli auktoriserad revisor krävs minst 60 % rätt på provet.

En auktoriserad redovisningskonsult har inte ensamrätt på några arbetsuppgifter, vilket medför att många kunder kan ha svårt att förstå vilka fördelar det innebär att välja en auktoriserad konsult. Bland redovisningskonsulterna själva är det dock många som vill bli auktoriserade, eftersom det på de stora byråerna är ett krav för att kunna få en senior roll.

Utan revisor – behöver du extra hjälp?

Om ditt bolag väljer att inte ha revisor kan ni behöva hjälp med bokföringen på annat sätt. Ni kan behöva hjälp av en redovisningskonsult för er redovisning och bokföring, eller för att göra årsredovisningen och skattedeklarationen.