Om ditt företag inte har tillräckliga intäkter i förhållande till sina kostnader kan styrelsen behöva upprätta en kontrollbalansräkning. Genom denna process skyddas kapitalet, exempelvis i uppstartsprocessen när det inte finns några intäkter att tala om. Att kontrollbalansräkningen upprättas behöver alltså inte innebära att företaget går dåligt.

Genom att kontrollbalansräkningen upprättas skyddar sig ledamöterna mot risker i framtiden. Finns det ingen kontrollbalansräkning, då det enligt lagen borde ha funnits en, kan ledamöterna bli personligt betalningsansvariga.

Kontrollbalansräkningen upprättas när en verksamhet går med förlust, och det finns anledning att befara att mer än halva det egna bundna kapitalet, d.v.s. aktiekapital och reservfond, har förbrukats. Styrelsen måste då göra en kontrollbalansräkning, för att ledamöterna inte ska bli personlig ansvariga för kommande skulder. Praxis är att kontrollbalansräkning ska upprättas inom två månader från det att styrelsen har skäl att anta att halva aktiekapitalet är förbrukat.

Vad är en kontrollbalansräkning?

Det är vanligt att en kontrollbalansräkning upprättas när ett företag har hamnat på obestånd och riskerar konkurs. Detta innebär dock inte att kontrollbalansräkningen är detsamma som en konkurs.

Ordet "konkurs"Kontrollbalansräkningen är en uppställning av bolagets tillgångar och skulder, där vissa tillgångar kan värderas högre och vissa skulder lägre, än i ett vanligt bokslut. En fastighet vars marknadsvärde är högre än anskaffningsvärdet kan tas upp till detta värde. Om företaget har en revisor ska hen granska kontrollbalansräkningen, och sedan underteckna den. Även styrelsen ska underteckna dokumentet.

Om det visar sig att mer än hälften av det egna bundna kapitalet är förbrukat till mer än hälften ska styrelsen kalla till en bolagsstämma, s.k. kontrollstämma. Där får aktieägarna ta ställning till om verksamheten i bolaget ska fortsätta, eller om företaget ska likvideras. Om stämman beslutar att bolaget ska fortsätta har ni åtta månader på er att åstadkomma en förändring, så att det finns full täckning för det egna bundna kapitalet. Det finns flera sätt att åstadkomma detta.

  • Bolaget kan öka sina intäkter
  • Bolaget kan minska aktiekapitalet
  • Bolaget kan genomföra en nyemission till en överkurs som motsvarar förlusten
  • Aktieägarna kan skjuta till medel genom aktieägartillskott

När de åtta månaderna förflutit upprättas en ny kontrollbalansräkning, som visar om ni har lyckats, eller om företaget måste likvideras. Tvångslikvidering ska ske inom två veckor. Om styrelsen ändå beslutar sig för att fortsätta driva bolaget inträder det personliga betalningsansvaret.

Om kontrollbalansräkningen istället visar att mer än hälften av det egna kapitalet finns kvar behöver inget mer göras.

En kontrollbalansräkning kan upprättas även när bolaget har god likviditet. Detta kan vara fallet när ett lån har beviljats.

Varningssignaler

Du, och styrelsen i ditt företag, bör vara uppmärksamma på följande varningssignaler. Det indikerar att ni kan behöva upprätta en kontrollbalansräkning, om problemen inte åtgärdas.

  • Negativt kapitalflöde
  • Stora rörelseförluster eller värdenedgångar på bolagets tillgångar
  • Tvister som hotar att leda till krav som inte går att infria
  • Brist på kapital

När behövs en kontrollbalansräkning?

Kontrollbalansräkningen ska framför allt upprättas när bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, eller när utmätning ska göras och det visar sig att bolaget inte har några utmätningsbara tillgångar.

Hur upprättar jag en kontrollbalansräkning?

Vid en kontrollbalansräkning går du igenom bolagets samtliga tillgångar och skulder. Tillgångar kan tas upp till sitt marknadsvärde, om detta är högre än anskaffningsvärdet, och vissa skulder kan värderas lägre. Styrelsen och eventuell revisor ska underteckna kontrollbalansräkningen.

Vad händer efter att vi gjort en kontrollbalansräkning?

Kontrollbalansräkningen svarar på frågan om bolaget förbrukat hälften av sitt eget kapital. Om svaret är ja, har bolaget åtta månader på sig att förbättra sitt resultat. Annars likvideras bolaget. Om mer än hälften av kapitalet finns kvar, behöver inget mer göras. Det är dock viktigt att sköta bokföringen korrekt, för att undvika obehagliga överraskningar.