Styrelsen i ett aktiebolag har framför allt två funktioner: styrning och kontroll. Det är styrelsen som definierar bolagets vision, mål, strategi med mera. Styrelsen har även till uppgift att utvärdera och kontrollera verksamheten i bolaget.

I ett aktiebolag räcker det med en ordinarie ledamot och en suppleant i styrelsen, och den ordinarie ledamoten är för det mesta ägaren, om det rör sig om ett litet bolag. Det finns dock flera anledningar till att utöka styrelsen. Många resonerar som så, att de ska ta in fler ledamöter i styrelsen när verksamheten har blivit större. Men det kan lika gärna vara tvärt om: genom att ta in fler personer i styrelsen kan du få ditt företag att växa.

En tumregel när det kommer till styrelsen är att vid ungefär 20 anställda blir styrelsen extra viktig. Men även i ett företag som är mindre än så kan en aktiv styrelse som arbetar långsiktigt göra stor skillnad.

För att kunna avgöra vilka som bör ingå i styrelsen måste du först göra en utvärdering av ditt företags nuvarande situation och dina framtidsvisioner för bolaget. Med utgångspunkt i detta kan du bestämma vilka kompetenser som du behöver i styrelsen. Att rekrytera rätt personer till styrelsen blir en kostnad, eftersom ledamöter ska arvoderas, men om de är aktiva är det en investering som betalar sig.

Vad kan styrelsen bidra med?

En styrelse bör vara sammansatt så att ledamöterna har olika erfarenheter och kompetenser. Det ökar sannolikheten att ni kan lösa de problem som företaget ställs inför, och också att ni kan förutse förändringar på marknaden.

Styrelsen och dess ledamöter kan också bidra med struktur och effektivisering, som ökar lönsamheten. Det är även bra att välja ledamöter med erfarenhet av styrelsearbete, eftersom de har kunskap om lagar som företaget måste följa, och också om god sed för styrelsearbete.

De som ingår i en styrelse har ofta värdefulla kontakter, som kan underlätta för företaget att hitta nya kunder, leverantörer eller marknader. Om du inte har ett stort nätverk kan du försöka rekrytera styrelseledamöter som har det.

Av dessa anledningar är det att rekommendera att du rekryterar en styrelse som är mer än bara en formalitet. I mindre företag är det också vanligt att styrelsefrågor och operativa frågor blandas samman, och att båda typerna av frågor diskuteras på ledningsgruppens möten. Det finns dock en vinst med att separera de två typerna av möten, även om det är ungefär samma människor som ingår i båda grupperna.

Hur hittar jag den kompetens styrelsen behöver?

Om du har ett nätverk kan du börja med att efterlysa ledamöter som har de kompetenser du efterfrågar där. Det är inte omöjligt att du känner någon som känner någon. Det finns också många företag som har specialiserat sig på att hitta lämpliga kandidater för styrelsearbete.

Vet du inte vilken kompetens din styrelse behöver? Detta är faktiskt ett vanligare problem än man kan tro. Fundera då på om någon av följande personlighetstyper skulle kunna tillföra något i styrelsens arbete.En styrelse är ett team

 1. Analytikern
  En ekonom med analytiskt sinne, som kan sätta sig in i kopplingen mellan resultat- och balansräkning, kassaflödet i bolaget, och liknande saker.
 2. Branschkännaren
  Det är alltid bra att ha minst en person i styrelsen som känner branschen väl. Kanske är denna person du själv, kanske behöver du rekrytera vederbörande utifrån.
 3. Nätverkaren
  En person som både har ett stort kontaktnät, och som också är bra på att nätverka och skapa nya kontakter. Hen kan hjälpa er att nå ut, till såväl kunder som partners.
 4. Idésprutan
  Att tänka utanför boxen kan vara det som får ditt företag att bli riktigt lönsamt. En kreativ person, som kan reflektera över vad som saknas på marknaden, är därför guld värd i många situationer.
 5. Digitalisten
  Inget företag har idag råd att stå utanför den digitala utvecklingen. Digitaliseringen påverkar hela näringslivet, men på väldigt olika sätt. Många bolagsstyrelser, även i stora företag, saknar dock än så länge en ledamot med spetskompetens inom digitalisering och digitala affärsmodeller. Genom att ta in en person med denna kompetens i styrelsen får ni en viktig konkurrensfördel.
 6. Ordningsmannen/-kvinnan
  Det är viktigt att en styrelse förhåller sig korrekt till kraven på formalia. Varje styrelse bör därför inkludera en person som har koll på lagar och regler, men som också ser till att de beslut som tas omsätts i praktisk handling.

Kanske behöver ditt företag inte samtliga dessa karaktärstyper i styrelsen. Ni kanske redan har några ledamöter som passar in på vissa av beskrivningarna ovan. I ett litet företag är styrelsen kanske inte heller så pass stor att den omfattar sex individer. Det är dock bra att sträva efter att ha dessa kompetenser i styrelsen. Kanske kan ni rekrytera personer som har flera av kompetenserna.

Se upp med följande!

Att sätta samman en välfungerande styrelse är inte enkelt. Det är inte förvånande att det finns konsulter som arbetar enbart med detta. Det finns flera saker som kan gå fel, och här listar vi fem av de vanligast förekommande. Inte minst är dessa vanliga i mindre bolags styrelser.

 1. Otydliga roller
  När det inte finns någon tydlig arbetsordning är det svårt för varje enskild styrelseledamot att veta vad som förväntas av den, och hur arbetet ska se ut. Detsamma gäller för vd:s uppgifter.
 2. Oengagerade ledamöter
  Det är viktigt att alla ledamöter är närvarande på styrelsemöten, men också att de är aktiva under mellantiden. Styrelsearbete innefattar bland annat omvärldsbevakning, utvärdering av konkurrensen, och bedömning av marknaden.
 3. För mycket siffror och för lite visioner
  Det är viktigt att titta på siffror, tidsserier, statistik och liknande. Men för mycket av det kan döda passionen för styrelsearbetet. Att sitta i en styrelse handlar också om att ha visioner för företaget.

Alternativ till att rekrytera styrelseledamöter

Att ta in fler ledamöter i styrelsen innebär att du avsäger dig en del av ansvaret för företaget. Det finns dock andra sätt på vilka du kan uppnå samma effekt, alltså att få ett bollplank, få hjälp att formulera visioner och målsättningar för företaget, eller bidra med nätverk och kontakter som kan få företaget att växa. Några åtgärder som du kan vidta är:

 • Utöka styrelsen med en suppleant
 • Anlita en extern coach
 • Anlita en mentor
 • Hyra in en konsult för att utveckla styrelsearbetet eller företaget