Även den som driver ett företag kan bli sjuk. Reglerna för sjukpenning för företagare varierar mellan olika bolagsformer. I den här artikeln går vi igenom vad som gäller.

Den som p.g.a. sjukdom inte kan arbeta har i normalfallet rätt till sjuklön eller sjukpenning. Sjuklön betalas av arbetsgivaren, medan sjukpenning betalas av Försäkringskassan. Sjukpenning kan ges till dig som

  • Inte kan arbeta din ordinarie arbetstid till följd av sjukdom. Du måste vara borta minst 25 procent av din vanliga arbetstid.
  • Går miste om sjukpenninggrundande arbetsinkomst.
  • Är försäkrad i Sverige.  

Sjukdom i aktiebolag

Om du äger ett aktiebolag, och blir sjuk, är reglerna för sjukpenning desamma för dig som för övriga anställda. Företaget betalar sjuklön för dig under de första 14 dagarna, med undantag för den första dagen, som är karensdag. Från och med den femtonde dagen får du sjukpennning från Försäkringskassan. Denna ersättning beräknas på den lön som du anmält att du beräknar att ta ut från ditt företag, ungefär 80 procent av detta får du i sjukersättning, som mest 774 kronor per dag. Det innebär i sin tur att om du tar ut en låg lön, eller ingen lön alls, får du kanske ingen ersättning alls. Detta är viktigt att känna till när du bestämmer dig för vilken företagsform du ska välja.

Efter 14 dagars sjukdom ska du sjukanmäla dig till Försäkringskassan. Detta ska senast ske den tjugoförsta sjukdagen. Efter att ha gjort detta kan du ansöka om sjukpenning. Du behöver också ett läkarintyg med uppgifter om din sjukdom eller skada. Detta kan du ofta få på elektronisk väg från landstinget i det län där du bor, vilket gör att du kan skicka in intyget tillsammans med din ansökan om sjukpenning. På detta sätt kan Försäkringskassan behandla din ansökan snabbare.

Sjukdom i enskild firma eller handelsbolag

Om du har en enskild firma anger du när du startar firman hur många karensdagar du ska ha. Detta anmäler du till Försäkringskassan. Om du inte gör något val har du sju karensdagar, men du kan även ha en, sju, 14, 30, 60 eller 90 karensdagar; ju fler du väljer att ha, desto lägre blir de egenavgifter du betalar.

Om du blir sjuk ska du anmäla detta hos Försäkringskassan första dagen. Logga sedan in på Mina sidor på myndighetens webbplats och ansök om sjukpenning. Om du är sjuk längre än sju dagar ska du skicka in ett läkarintyg. Du ska också skicka in kopior av din firmas näringsbilagor från de senaste tre åren (om företaget har funnits så länge) om firman har funnits längre än två år. Har den funnits kortare tid behöver du inte skicka in dessa bilagor.

Dessa regler gäller även för handelsbolag.

Ålderspensionär med aktiv näringsverksamhet

Om du är ålderspensionär, alltså har fyllt 65 år eller har tagit ut full ålderspension under ett helt inkomstår, kan du få sjukpenning om du har inkomst av aktiv näringsverksamhet. Om du har fyllt 65, och har fått sjukpenning i 180 dagar efter detta, kan Försäkringskassan efter beslut dra in din rätt till sjukpenning. Om du har fyllt 70 har du rätt till 180 dagars sjukpenning, sedan upphör denna rätt helt och hållet.

Sjukpenninggrundande inkomst under uppbyggnadstiden

LäkarintygSjukpenninggrundande inkomst, som förkortas SGI, baseras på företagets resultat före skatt och ligger till grund för sjukpenningen. SGI beräknas av Försäkringskassan, genom att ett snitt räknas fram på företagarens inkomst under de tre senaste åren, efter att avdrag och avsättningar till periodiseringsfonder har gjorts. Det finns en maxnivå för SGI:n på 7,5 prisbasbelopp, vilket för år 2018 blir 341 250 kronor.

För såväl enskilda firmor som handelsbolag och aktiebolag gäller speciella regler för den sjukpenninggrundande inkomsten under företagets uppbyggnadsskede. Som företagare kan du i detta skede få en sjukpenninggrundande inkomst som motsvarar minst lönen för ett liknande arbete som anställd. Uppbyggnadstiden är de första 36 månaderna, och gäller även vid köp av ett befintligt bolag.  

Om du är ägare i ett aktiebolag måste du uppfylla vissa villkor för att du ska anses vara i uppbyggnadsskede, och kan bli beviljad högre sjukpenninggrundande inkomst. Det krävs att du:

  1. Är anställd av bolaget.
  2. Bedriver näringsverksamhet i aktiebolag.
  3. Är företagare enligt lagen om arbetslöshetsförsäkrings mening.

Det finns inget krav på att du som ägare ska plocka ut lön för att du ska vara berättigad till sjukpenninggrundande inkomst. Verksamheten ska bedrivas varaktigt, självständigt och med vinstsyfte. Som aktieägare ska du utföra arbete i verksamheten, och ha väsentligt inflytande över denna verksamhet.