Den ekonomiska föreningen är en bolagsform som hamnat lite i skymundan. Det finns dock sammanhang där den är att föredra framför ett aktiebolag. I denna artikeln går vi igenom den ekonomiska föreningens för- och nackdelar, i relation till aktiebolaget.

Företagsrådgivare brukar rekommendera den som ska starta företag att välja aktiebolag som bolagsform, eftersom den är förknippad med låg risk för den privata ekonomin. Det krävs dock ett aktiekapital om minst 50 000 kronor, eller andra tillgångar som kan användas i företaget, till motsvarande värde. En ekonomisk förening kan också ha ett kapital. Detta är inget krav, men det underlättar. Om föreningen har ett kapital består det av medlemmarnas medlemsavgifter eller andra insatser, exempelvis arbetsinsatser.Kommunikationsbyrå ekonomisk förening

Med tanke på att de flesta företag som startas idag är aktiva inom tjänstesektorn, där det sällan krävs stora investeringar för att komma igång med verksamheten, är det en smula förvånande att det inte startas fler företag i form av ekonomiska föreningar. Lagstiftningen som rör denna bolagsform är ursprungligen skriven för kooperativ, men har förändrats en del de senaste åren. Det blir allt vanligare att företag, som kommunikationsbyråer, drivs på detta sätt. Dessa företag har sällan VD, utan är för det mesta organiserade i en mer platt och icke-hierarkisk struktur, där besluten tas gemensamt. Vanligen handlar det om mindre företag där alla har lika mycket att säga till om. Alla ekonomiska föreningar måste dock ha en styrelse, precis som ett aktiebolag. Denna styrelse ska bestå av minst tre aktiva medlemmar.

I de fall då det inte finns regler som reglerar förhållanden i en ekonomisk förening används aktiebolagslagen. Lagen finns att läsa i sin helhet här. En annan likhet är att en ekonomisk förening kan startas av fysiska personer eller bolag. Det är också möjligt för en förening att starta en ekonomisk förening. Detta ändrar dock inte det faktum att det måste vara minst tre juridiska personer som tillsammans startar föreningen.

Vad är skillnaden mellan ekonomisk förening och aktiebolag?

Den stora skillnaden mellan ekonomisk förening och aktiebolag är att den förra kännetecknas av större intern demokrati. I en ekonomisk förening har varje medlem en röst, det finns inget A- eller B-medlemskap. Den ekonomiska föreningen har till syfte att verka för medlemmarnas ekonomiska intressen, vilket inte är samma sak som att själva föreningen ska gå med vinst. Medlemmarna ska också delta aktivt i verksamheten, även om det kan finnas investerande medlemmar, som bara bidrar med medlemsinsats. Något liknande krav finns inte för den som äger aktier i ett aktiebolag.

En ekonomisk förening har inte som syfte att gå med vinst, men kan göra det. Vinsten delas inte ut till några aktieägare, utan återinvesteras i verksamheten. Att föreningen ska gagna medlemmarnas ekonomiska intressen kan innebära att medlemmarna ska kunna leva av verksamheten.

För att det ska fungera att driva ett företag i form av en ekonomisk förening är det viktigt att alla drar åt samma håll, och att man kan enas när man är av olika åsikt. Det är viktigt att förutse detta i föreningens stadgar, så att det framgår hur konflikter ska lösas.

En annan skillnad är öppenheten. En ekonomisk förening får inte neka någon att bli medlem, såvida det inte finns särskilda skäl för detta. Reglerna kan dock göra att vissa inte får bli medlemmar. En person som inte bor i Småland kan nekas medlemskap i en ekonomisk förening för boende i detta landskap.

Ett aktiebolag, däremot, ger ut en begränsad mängd aktier och aktieägarna kan därmed, i teorin, inte ha fler aktieägare än det finns aktier. I praktiken är det dock så, att de allra flesta äger betydligt fler aktier, och därmed finns det alltid färre aktieägare än aktier.

Vad är bäst?

Det finns många situationer där en ekonomisk förening kan vara att föredra framför ett aktiebolag. Det gäller inte minst när en grupp människor vill driva en verksamhet tillsammans, och inte behöva ta hänsyn till aktieägare som bara vill maximera vinsten.

Reglerna för att starta och driva en ekonomisk förening är relativt enkla, vilket kan verka lockande för många. Det är dock lika viktigt i en ekonomisk förening som i ett aktiebolag att bokföring och redovisning blir korrekt. Detta gäller inte minst om verksamheten i föreningen är av sådant slag att den hade kunnat drivas i form av ett aktiebolag.

Eftersom den ekonomiska föreningen är en mer demokratisk bolagsform än aktiebolaget passar den inte i alla sammanhang. Om du vill kunna peka med hela handen bör du inte starta denna typ av bolag. Den ekonomiska föreningen har dock samma möjlighet som aktiebolaget att knyta till sig kompetenta personer i styrelsen.

En faktor som talar för den ekonomiska föreningen, och då inte minst kooperativet, är den framväxande delningsekonomin. Än så länge kan det vara svårare för ekonomiska föreningar att beviljas lån, eftersom många långivare inte har lika stort förtroende för denna bolagsform. De flesta som är insatta anser dock att en ekonomisk förening är lika stabil, och förenad med lika låg risk. De framhåller också att en ekonomisk förening inte kan säljas, utan förblir på den plats där den har sitt säte. Därmed kan den ekonomiska föreningen vara ett bättre val för den som bor på landsbygden, och som vill starta en verksamhet som gynnar den lokala utvecklingen, och presenterar lösningar på gemensamma problem.

[dt_fancy_title title=”Jämförelse: aktiebolag och ekonomisk förening” title_size=”h2″ title_color=”title” separator_style=”double”]

Är bolaget en juridisk person?

Aktiebolag: ja

Ekonomisk förening: ja

Hur många ägare?

Aktiebolag: minst en person eller företag.

Ekonomisk förening: minst tre personer, som ska vara aktiva i föreningen.

Vem bestämmer i bolaget?

Aktiebolag: alla aktieägare har rösträtt vid bolagsstämman. Ju större aktieägande, desto större inflytande.

Ekonomisk förening: varje medlem har en röst vid föreningsstämman.

Insats vid bildandet

Aktiebolag: 50 000 kronor i aktiekapital är ett krav.

Ekonomisk förening: medlemmarna bestämmer insatsens storlek.

Krav på revisor?

Aktiebolag: ja, om omsättningen är högre än tre miljoner kronor.

Ekonomisk förening: ja, men små föreningar behöver inte ha en auktoriserad revisor.

Vinst

Aktiebolag: vinsten är syftet med verksamheten, och fördelas efter aktieinnehav.

Ekonomisk förening: avkastningen är begränsad, och fördelas efter arbetsinsats.

Förlust

Aktiebolag: ska täckas upp av bolagets fonder.

Ekonomisk förening: ska täckas upp av föreningens fonder.

Kan bolaget anställa?

Aktiebolag: ja

Ekonomisk förening: ja