Om du står i begrepp att starta företag, som du kommer att driva på egen hand, har du två val när det kommer till att välja bolagsform. De bolagsformer som kan vara aktuella i denna situation är enskild firma och aktiebolag. Det går egentligen inte att säga vilken som är bäst av dessa två, allt beror på din situation och hur du har tänkt driva verksamheten.

I den här texten kommer vi att gå igenom vad du ska beakta innan du bestämmer dig för vilken företagsform som passar dig bäst. Först några grundläggande skillnader mellan de två bolagsformerna:

 • En enskild firma är inte en juridisk person. Ett aktiebolag är däremot en juridisk person.
 • En enskild firma har endast en ägare, som måste vara en fysisk person. Ett aktiebolag ägs av minst en person eller ett företag.
 • Den enskilda firman företräds av näringsidkaren. Ett aktiebolag företräds av sin styrelse.

Att starta ett aktiebolag

För att starta ett aktiebolag behöver du ett aktiekapital på minst 50 000 kronor, eller tillgångar som fastigheter, patent, maskiner eller varulager till motsvarande värde. Ett aktiebolag ska också ha en styrelse, som ska bestå av minst en ledamot och en suppleant. Det här innebär att du kan vara styrelseordförande, och en släkting till dig kan vara suppleant. När bolaget sedan växer är det bra att utöka styrelsen, och försöka få in personer med kompetens och nätverk som kan hjälpa företaget att växa.

Aktiekapitalet som du satsar när du startar ett aktiebolag är de medel som du kan förlora om företaget skulle gå dåligt. Därför är aktiebolag det vanligaste valet för verksamheter som är förknippade med ekonomiska risker, eller för verksamheter som kräver stora investeringar. Om du har ett aktiekapital på miniminivån, alltså 50 000 kronor, bör du dock vara beredd på att du i egenskap av aktiebolagets ägare kan behöva gå i borgen som privatperson för bolagets lån och avtal. Du kan också bli personligen ansvarig för skatter och avgifter som inte betalas tid.

Att driva aktiebolag är förknippat med en hel del pappersarbete, eftersom det är den mest reglerade bolagsformen i Sverige. Även om du är ensam ägare och styrelseledamot, och har stått för hela aktiekapitalet själv, måste ditt företag ha bolagsstämma och styrelsemöten, som ska protokollföras. I en enskild firma finns det inte lika många krav på formalia som du måste rätta dig efter. Det går att ombilda en enskild firma till aktiebolag, men processen är lite knepig eftersom du först måste bilda ett aktiebolag, som sedan tar över den enskilda firmans verksamhet.

När du registrerar ett aktiebolag hos Bolagsverket skyddas bolagets namn i hela landet. En enskild firma, däremot, får sitt namn skyddat i det län där firman registreras. Det kan vara en fördel att ha ordet aktiebolag i firmanamnet, eftersom det inger förtroende.

Ett aktiebolag ska upprätta en årsredovisning varje år, även de år som företaget har varit vilande. Årsredovisningen ska skickas in till Bolagsverket. I den enskilda firman räcker det med att upprätta ett årsbokslut, i de flesta fall ett förenklat årsbokslut.

Åldersfaktorn

Åldern spelar också in, både din egen ålder och den ålder som du tror att företaget kommer att ha när det avvecklas. Om du planerar att sälja ditt företag när du går i pension är det bra att ta med detta i beräkningen när du väljer bolagsform. Om du är i åldern 61 till 64 år är egenavgifterna i en enskild firma låga. Om du tar ut full ålderspension (även efter 64) under hela året betalar du 16,36 procent i egenavgift på överskottet.

Skatt, lön och avgifter

Aktiebolag eller egen firma?I ett aktiebolag finns också möjligheten att ta ut vinsten som utdelning, som beskattas lägre än vanlig lön. Detta gäller om dina inkomster blir högre än brytpunkten för statlig inkomstskatt. Utdelningsutrymmet är minst 2,75 inkomstbasbelopp, och kan sparas och räknas upp med en ränta. När du tar ut utdelning från bolaget beskattas denna med 20 procents kapitalskatt.

I gengäld är de sociala avgifterna högre i ett aktiebolag än i en enskild firma.

Skattesatsen skiljer sig inte åt mellan aktiebolag och enskilda firmor, åtminstone på vinster som behålls inom företaget. En enskild firma kan avsätta vinst i en expansionsfond, visserligen med 22 procents skatt, som kan användas för att jämna ut resultatet och täcka förluster. När medlen i expansionsfonden återförs till bolaget återbetalas expansionsfondsskatten. Att avsätta till fonden när företaget går bra, och återföra medel när företaget går dåligt, är ett enkelt sätt att undvika att betala för mycket i skatt.

I ett aktiebolag är din ekonomi och företagets strikt åtskild, och det är inte tillåtet för bolaget att låna ut pengar till ägarna. Detta är en viktig skillnad gentemot en enskild firma, där det egentligen inte finns någon åtskillnad mellan din privata ekonomi och företagets pengar. Detta kan vara både en fördel och en nackdel.

I ett aktiebolag omfattas ägaren, d.v.s. du, av sjuklönesystemet. Det innebär att bolaget står för din ersättning under de första 14 dagarna om du blir sjuk. I en enskild firma är det vanligaste att näringsidkaren får sjukpenning efter sju dagars sjukdom. Du kan också påverka dina egenavgifter i en enskild firma, genom att välja att ha fler karensdagar. För vinster upp till 200 000 kronor gäller också en generell nedsättning av dessa avgifter, med 7,5 procentenheter. Om du väljer att ha sju karensdagar innebär detta att du betalar 21,47 procent av vinsten upp till 200 000 i egenavgifter, på denna del av vinsten.

Frågor att ställa dig

Som framgår av den här texten går det inte att förespråka den ena eller den andra bolagsformen i samtliga fall. Vad som är bäst för dig beror på en hel del olika faktorer. Innan du bestämmer dig bör du därför ställa dig följande frågor:

 • Hur mycket tror du att ditt företag kommer att växa i framtiden? Kommer du att anställa? Kommer du att vilja ha hjälp av mer erfarna, som kan bidra med sin kompetens?
 • Hur stor är risken i den verksamhet som du har tänkt dig?
 • Hur gammal är du?
 • Hur är din hälsa? Blir du ofta sjuk?
 • Under hur lång tid planerar du att driva ditt företag?
 • Vill du ägna dig åt pappersarbete eller fokusera på kärnverksamheten?
 • Har du ett kapital som du kan satsa i bolaget?
 • Kommer du att vara verksam i hela landet, eller bara i det län där du bor?
 • Hur stora intäkter tror du att företaget kommer att ha?
 • Är det viktigt att bolagets ekonomi och din privatekonomi är åtskilda?