Vilken bolagsform passar dig bäst?

Några frågor att ställa dig när du ska välja företagsform är följande:

  • Tänker du starta företaget på egen hand, eller tillsammans med andra? Handels- eller kommanditbolag kräver att ni är minst två bolagsmän, och kräver att du kan hitta någon som vill vara delägare. Enskild firma och aktiebolag kan du däremot starta på egen hand.
  • Vill du att det ska vara en tydlig åtskillnad mellan dina egna pengar och företagets pengar?
  • Har du kapital som du kan satsa i företaget? Ett aktiebolag kräver ett aktiekapital på minst 50 000 kronor.
  • Hur stor ekonomisk risk är du beredd att ta? Vad händer om företaget går i konkurs, eller inte kan betala sina skulder? I ett aktiebolag är risken begränsad till aktiekapitalet, men du kan inte driva bolaget med förlust särskilt länge förrän du blir personligen betalningsansvarig.
  • Krävs det stora investeringar för att komma igång med verksamheten? I ett aktiebolag går det att använda aktiekapitalet för investeringar, och det går att ta in kapital genom att sälja aktier.
  • Kommer företaget att ha anställda? Det går att anställa personer även i en enskild firma, men det är vanligare att välja ett aktiebolag. Att ta ansvar för pensioner, sjuklön och liknande i en enskild firma innebär nämligen stora kostnader.
  • Vilket syfte har företaget? Om syftet inte är att göra vinst, eller kunna ta ut lön, bör du fundera på om en ekonomisk förening kan vara det bästa alternativet.

Ett av de viktigaste valen för dig som står i begrepp att starta eget företag är vilken företagsform du ska välja. Detta får nämligen stor betydelse för hur företaget drivs, hur det beskattas och inte minst för hur din personliga ekonomi kopplas samman med företagets ekonomi.

Rent generellt kan sägas att ju mer makt du har över ditt företag, desto större personligt ansvar har du också för företagets ekonomi. I en enskild firma har du full kontroll, men blir också personligt ansvarig för företagets skulder. I ett aktiebolag, däremot delar du makten med styrelsen, men företagets ekonomi får inte återverkningar på din personliga ekonomi på samma sätt.

Enskild firma

Enskild näringsverksamhet, även kallat enskild firma, är en de vanligaste företagsformerna i Sverige. Det är enkelt att starta enskild firma, och firman heter oftast som den som startat den. Grundarens personnummer blir också organisationsnummer för företaget. Detta innebär att det inte finns någon tydlig gräns mellan de två, och näringsidkaren ansvarar för alla företagets förpliktelser, som skulder och ingångna avtal. Behöver företaget hyra en lokal är det du som privatperson som undertecknar hyresavtalet.

Många tror att en enskild firma inte kan ha anställda, men detta stämmer inte. Däremot är det många enskilda firmor som omvandlas till andra bolagsformer när de ska anställa, eftersom de annars skulle bli personligen ansvariga för den anställde. Om det bara handlar om att anställa en person, och ni tillsammans ska driva företaget, kan det vara en bättre idé att ni startar ett handelsbolag tillsammans.

Handelsbolag

Ett handelsbolag har det gemensamt med en enskild firma att det inte krävs något startkapital. Delägarna är personligen och solidariskt ansvariga för företagets skulder. Det krävs minst två delägare, s.k. bolagsmän, för att starta ett handelsbolag. Dessa delägare behöver inte vara fysiska personer, utan kan också vara företag.

Att bolagsmännen är personligt och solidariskt ansvariga innebär att var och en av dem kan krävas på företagets samtliga skulder. Den som har betalat får sedan kräva de andra bolagsmännen på deras andel av skulderna. För att förhindra att meningsskiljaktigheter uppstår mellan bolagsmännen är det bra att ha ett kompanjonavtal. Det finns inga formella krav på hur ett sådant avtal ska se ut, utan det är viktigt att reglera de situationer som kan uppstå i just ert företag, och komma överens i förväg om hur ni ska läsa dem om de uppkommer. Det är också bra att fastställa de villkor som ska gälla för bolagsmännen, exempelvis om någon av er blir sjuk.

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är en speciell variant av handelsbolag, med två typer av bolagsmän. Minst en delägare, som kallas komplementär, har obegränsat ansvar för företagets skulder. De andra bolagsmännen, som kallas kommanditdelägare, är endast ansvariga för det kapital som de satsat i bolaget. Denna insats kan vara så liten som en krona.  

Aktiebolag

Val av bolagsformEtt aktiebolag kan startas av en eller flera personer. Faktum är att de flesta aktiebolag i Sverige är enmansbolag. Oavsett hur många eller få ni är krävs dock ett aktiekapital på 50 000 kronor eller mer. Egendom som är till nytta för verksamheten, och som har värderats av en revisor, kan också ingå i aktiekapitalet. Ansvaret för bolagets skulder är i de flesta fall begränsat till aktiekapitalet.

Ett aktiebolag har alltid en styrelse som företräder bolaget, styrelsen består av minst en ledamot och en suppleant. Det är vanligt att styrelsen består av personer som har olika erfarenheter och kunskaper, och inte minst har ett stort kontaktnät inom näringslivet.

Ofta har aktiebolaget också en verkställande direktör (VD) som utses av styrelsen. Styrelsen utses i sin tur av aktieägarna, på bolagsstämman. Detta gäller även för enmansaktiebolag, som dock inte måste ha revisor.

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen. För att starta en ekonomisk förening krävs minst tre personer, som deltar med en medlemsinsats i form av pengar och/eller arbete, och som är aktiva i verksamheten. Medlemmarnas ekonomiska ansvar i föreningen begränsar sig till deras medlemsinsats.

Precis som andra föreningar har den ekonomiska föreningen en stämma varje år, där medlemmarna tar beslut i föreningens angelägenheter. Föreningen har också, i likhet med ett aktiebolag, en styrelse, som ska bestå av minst tre personer. Vissa föreningsstyrelser utser en verkställande direktör som får företräda föreningen.    

Det är, som framgår av den här artikeln, mycket att tänka på när det kommer till valet av bolagsform. Även om vi rekommenderar att du tänker igenom detta ordentligt är det inte något som är hugget i sten. Det går att ändra bolagsformen längre fram, eller ombilda ditt företag från en bolagsform till en annan.

Vad innebär de olika företagsformerna?

Enskild firma

Är inte en juridisk person

Personligen ansvarig för avtal och skulder

Företräds av den enskilde

Inget kapitalkrav

Registreras hos Skatteverket

Måste lämna in årsbokslut

Behöver inte ha revisor

Handelsbolag

Är en juridisk person

Ägs av minst två personer eller företag

Bolaget kan ingå avtal, men bolagsmännen är ansvariga om bolaget inte kan betala sina skulder

Företräds av bolagsmännen

Registreras hos Bolagsverket och Skatteverket

Måste ha revisor om delägarna är andra bolag av en viss storlek

Ekonomisk förening

Är en juridisk person

Ägs av minst två personer eller företag

Bolaget kan ingå avtal, men bolagsmännen är ansvariga om bolaget inte kan betala sina skulder

Företräds av bolagsmännen

Registreras hos Bolagsverket och Skatteverket

Måste ha revisor om delägarna är andra bolag av en viss storlek

Kommanditbolag

Är en juridisk person

Ägs av minst två personer eller företag, varav en är s.k. komplementär

Bolaget kan ingå avtal, men komplementären är ansvarig om bolaget inte kan betala sina skulder

Inget kapitalkrav, men kommanditdelägaren måste satsa minst en krona i kapital

Företräds av komplementären

Registreras hos Bolagsverket och Skatteverket

Måste ha revisor om delägarna är andra bolag av en viss storlek

Aktiebolag

Är en juridisk person

Ägs av minst en person eller ett företag

Bolaget kan ingå avtal och ansvarar för eventuella skulder

Företräds av styrelsen

Måste finnas 50 000 kronor i aktiekapital för att kunna starta

Registreras hos Bolagsverket och Skatteverket

Måste lämna årsredovisning till Bolagsverket. Små aktiebolag behöver dock inte ha revisor.